Yes
No

​Eiropas Revīzijas palāta ir pieņēmusi Lēmumu 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu. Lēmuma mērķis ir uzlabot informācijas plūsmu starp ERP un sabiedrību un veicināt informācijas atkalizmantošanu (1. pants).

Līdz ar to ERP ir apņēmusies darīt pieejamus internetā tās rīcībā esošos dokumentus atvērtā un mašīnlasāmā formātā, ja vien tas ir iespējams un atbilst situācijai. 

 Šajā sadaļā iekļautie ziņojumi ir publicēti ar datu kopām, kas sagatavotas saskaņā ar ERP lēmumu par atvērtajiem datiem. Ir publicēta arī informācija par ziņojumos iekļautajiem datiem, tostarp, ja iespējams, datu avoti un izmantotā metodoloģija un aprēķini.

ERP radītie atvērtie dati ir pieejami arī ES Atvērto datu portālā data.europa.eu, kur atrodamas arī datu kopas no citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām un no ES dalībvalstīm.