No
No

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātumu.

Eiropas Savienības politika saistībā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725.

Šī vispārējā politika attiecas uz visu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēm, kas izvietotas domēnā europa.eu.

Lai gan lielāko daļu tīmekļa vietņu iespējams apmeklēt, nesniedzot par sevi nekādas ziņas, dažreiz, lai varētu saņemt e-pakalpojumus, tomēr jāsniedz personīga informācija.

Tīmekļa vietnēs, kurās personīga informācija tiek pieprasīta, to apstrādā saskaņā ar minēto regulu un sniedz informāciju par personas datu izmantošanu īpašā paziņojumā par personas datu aizsardzību.

 • Par datu apstrādi atbildīgais darbinieks nosaka, kādam mērķim un kādā veidā tiks apstrādāti personas dati saistībā ar konkrēto e-pakalpojumu, un nodrošina tā atbilstību privātuma politikai.

 • Katrā iestādē datu aizsardzības speciālists nodrošina minētās regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomus par datu apstrādi atbildīgajiem darbiniekiem viņu pienākumu veikšanā (sk. Regulas 43.–45. pantu).

 • Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde visām ES iestādēm (sk. Regulas 52.–60. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā mēs neatbildam par tajās publicēto saturu, ieteicam rūpīgi iepazīties ar šādu vietņu privātuma politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

ES iestāžu un struktūru tīmekļa vietnē piedāvāts e-pakalpojums ir internetā pieejams pakalpojums vai resurss, ar kuru uzlabo saziņu starp Eiropas Savienības iestādēm un uzņēmumiem vai sabiedrības pārstāvjiem.

ES iestāžu tīmekļa vietnēs ir vai būs pieejami triju veidu e-pakalpojumi.

 • Informatīvie pakalpojumi sniedz iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un lēmumu pieņēmējiem vienkāršu un efektīvu piekļuvi informācijai, tādējādi veicinot pārredzamību, kā arī izpratni par ES politikas virzieniem un darbībām.

 • Interaktīvie saziņas pakalpojumi uzlabo kontaktus ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora ieinteresētajām personām, tādējādi atvieglojot politiskās konsultācijas, kā arī veicinot atgriezeniskās saites mehānismus, kas savukārt sekmē politikas virzienu izstrādi un sniedz ieguldījumu ES darbībās un pakalpojumos.

 • Ar darījumiem saistīti pakalpojumi ļauj piekļūt visiem pamatdarījumiem, kas iespējami ar ES, piemēram, iepirkumiem, finanšu operācijām, pieņemšanai darbā, dalībai pasākumos, dokumentu iegādei vai pirkšanai u. c.

Paziņojumā par personas datu aizsardzību ietvertā informācija

Īpašā paziņojumā par personas datu aizsardzību būs ietverta turpmāk uzskaitītā informācija par personas datu izmantošanu.

 • Kurš uzrauga ievākto informāciju, kādam nolūkam tā ievākta, kāds ir šīs darbības juridiskais pamats un kādi tehniskie līdzekļi ir izmantoti. ES ievāc personas informāciju tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētā nolūkā, un ES atkārtoti neizmanto ievākto informāciju citā nolūkā, kas atšķiras no sākotnējā personas datu ievākšanas nolūka.
 • Kam var izpaust jūsu datus. ES izpauž informāciju trešām personām tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekš minētajam(-iem) nolūkam(-iem) un tikai minētajiem saņēmējiem (saņēmēju kategorijām). ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešā mārketinga vajadzībām.
 • Jūsu tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17.–24. pantu: tiesības piekļūt personas datiem un pieprasīt to labošanu bez liekas kavēšanās gadījumos, kad dati ir neprecīzi vai nepilnīgi; tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt personas datu dzēšanu vai to izmantošanas ierobežošanu; attiecīgos gadījumos, tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz jūsu īpašo stāvokli, iebilst pret jūsu personas datu apstrādi; tiesības uz datu pārnesamību. Pieprasījumi tiks izskatīti un atbilde jums paziņota bez liekas kavēšanās, taču jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja vajadzīgs, šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem.

Īpašajā paziņojumā par personas datu aizsardzību var ietvert arī šādu informāciju par personas datu izmantošanu:

 • jūsu tiesības lūgt, lai gadījumos, kad tas iespējams, jūsu personas datu izmaiņas tiktu paziņotas citām personām, kurām ir izpausti jūsu dati; tiesības saņemt informāciju par to, vai personas datu iesniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, un par šo datu neiesniegšanas iespējamām sekām; tiesības uz to, ka jums nepiemēro automātiskus lēmumus, kurus pieņem tikai automātiskās ierīces un kuri skar jūs saskaņā ar tiesību aktiem; attiecīgos gadījumos, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu.
 • Cik ilgi datus glabā. ES uzglabā datus tik ilgi, cik tas nepieciešams to ievākšanai vai apstrādei.
 • Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības.

Saites