No
No
 
Būdama ES iestāde ERP veic revīzijas ES tiesību aktos noteiktajos ietvaros.

Eiropas Revīzijas palāta – ES iestāde

ERP ir Eiropas Savienības iestāde. Šo statusu ERP ieguva gadā, kad stājās spēkā Māstrihtas līgums.

Eiropas Revīzijas palāta – neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde

"Revīzijas palāta veic Savienības revīziju" (LESD 285. pants)

Mēs veicam revīzijas ar diviem mērķiem: uzlabot finanšu pārvaldību un informēt ES iedzīvotājus par ES līdzekļu izlietojumu.

Eiropas Revīzijas palātas pienākumi saskaņā ar Līgumu

ERP pilnvaras ir noteiktas Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Saskaņā ar Līgumu ERP ir noteiktas turpmāk uzskaitītās funkcijas.

Mēs sagatavojam gada pārskatu par ES ieņēmumiem un izdevumiem.

  • Mēs detalizēti pārbaudām ES finanšu pārskatus. Ja mums ir aizdomas, ka pārskatos kaut kas ir nepareizs, mēs par to ziņojam un nododam lietas tālākai izmeklēšanai.

  • Gada pārskatā mēs sniedzam Eiropas Parlamentam un Padomei oficiālu atzinumu par ES pārskatu ticamību (jeb ticamības deklarāciju), kā arī par to, vai pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi.

Mēs izmeklējam citus jautājumus, kas saistīti ar ES izdevumiem.

  • Mēs sagatavojam īpašos ziņojumus ar apsvērumiem par konkrētiem jautājumiem: piemēram, par ES izdevumu efektivitāti noteiktā darbības jomā.
  • Citas ES iestādes var aicināt mūs sniegt oficiālu atzinumu par jebkuru jautājumu saistībā ar ES budžetu.

Papildus mēs palīdzam Eiropas Parlamentam un Padomei veikt budžeta izlietojuma pārbaudes.

Galvenie tiesību akti, kas reglamentē mūsu revīzijas darbu, ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 310.–325. pants.

Īpaši svarīgi ir trīs panti:

Reglaments

ERP darbības reglamentē dažādi iekšējie noteikumi un procedūras. Vissvarīgākais no tiem ir ERP reglaments, kas nosaka, kā mūsu iestāde darbojas. Saskaņā ar Līgumu reglaments ir jāapstiprina Eiropas Savienības Padomei.

Ētikas satvars

Ētikas vadlīnijas un ERP locekļu ētikas kodekss ir pieejami Ētikas rubrikā.

Tematiskās saites