No
No

ERP attiecības ar Eiropas Parlamentu un Padomi


ERP palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei pildīt to pienākumus kā budžeta lēmējiestādei un budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, kas kontrolē ES budžeta izpildi.

Juridiskais pamats ERP attiecībām ar Eiropas Parlamentu un ES Padomi (Padomi) ir noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. LESD paredz, ka ERP "palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei īstenot to pilnvaras, kas saistītas ar budžeta izpildes kontroli."

Kā ES neatkarīga ārējās revīzijas iestāde mēs pārbaudām Savienības ieņēmumu un izdevumu pārskatus un sniedzam Eiropas Parlamentam un Padomei ticamības deklarāciju par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Mēs arī iesniedzam Eiropas Parlamentam un Padomei apsvērumus par konkrētiem jautājumiem, sagatavojot īpašos ziņojumus, apskatus un atzinumus.

Sniedzot Parlamentam un Padomei profesionālus konstatējumus un ieteikumus, mēs palīdzam ES budžeta lēmējiestādēm noteikt, vai Savienības līdzekļi tiek pareizi iekasēti un izlietoti, kā arī palīdzam tām uzraudzīt, vai ES budžets nodrošina ieguldīto līdzekļu atdevi.

Attiecības ar iestādēm

Visa finanšu gada laikā ERP veido aktīvu dialogu ar Parlamentu un Padomi, vienlaikus saglabājot savu kā ES neatkarīgas ārējās revīzijas iestādes objektivitāti.

Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir skaidri un savlaicīgi informēt Parlamentu un Padomi par revīzijas konstatējumiem un ieteikumiem. Veidojot iestāžu dialogu, mūsu darbs var pozitīvi ietekmēt ES finanšu pārvaldību un mēs varam atbalstīt ES likumdevējus uz pierādījumiem balstītā lēmumu pieņemšanā un likumdošanas darbā.

Priekšsēdētāja biroja (DOP) Iestāžu attiecību nodaļa pārvalda un koordinē ERP attiecības ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Oficiāla atbildība par ERP ārējām attiecībām, jo īpaši attiecībām ar citām ES iestādēm, ir ERP priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs var deleģēt uzdevumus par attiecībām ar iestādēm atbildīgajam loceklim, kura uzdevums ir veicināt plašākus un padziļinātus kontaktus starp ERP un citām ES iestādēm un struktūrām.

Ar Iestāžu attiecību nodaļu varat sazināties, sūtot e-pastu uz

Attiecības ar Eiropas Parlamentu

European Parliament
Eiropas Parlamentu - © Eiropas Savienību
Foto: EP/Genevieve ENGEL

ERP darbs ir noderīgs visām Eiropas Parlamenta komitejām, kā arī daudzām citām parlamentārajām struktūrām, piemēram, parlamentu sadarbības delegācijām un politiskajām grupām. Katru gadu mēs iepazīstinām ar savu darbu dažādas Eiropas Parlamenta komitejas un citas parlamentārās struktūras.

ERP galvenais partneris Eiropas Parlamentā ir Budžeta kontroles komiteja (CONT). CONT komiteja atbild par Parlamenta attiecībām ar ERP, Parlamenta atzinuma sagatavošanu par mūsu locekļu iecelšanu un mūsu ziņojumu izskatīšanu.

CONT komiteja atbild arī par Savienības, Eiropas Attīstības fonda un ES finansēto iestāžu un struktūru budžeta izpildes kontroli. Tādējādi CONT komitejai ir svarīga loma ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Tā kā mūsu revīzijas darbs ir budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pamatā, CONT komiteja un ERP cieši sadarbojas visu finanšu gadu. CONT komiteja ir atbildīga arī par ES finansējuma izmaksu lietderības uzraudzību ES politikas īstenošanā. Attiecīgi lielāko daļu mūsu īpašo ziņojumu un apskatu prezentējam CONT komitejai, savukārt lietderības revīziju darbu arvien biežāk prezentējam un apspriežam vairākās citās EP nozaru komitejās.

Attiecības ar Padomi

European Council
Eiropadome - © Eiropas Savienību

ERP darbs ir svarīgs daudzām Padomes darba sagatavošanas struktūrām. Mēs prezentējam visus savus īpašos ziņojumus tām Padomes darba sagatavošanas struktūrām, kuru kompetencē ir attiecīgais jautājums.

ERP galvenais partneris Padomē ir Budžeta komiteja, kuras pārziņā ir ES ikgadējā budžeta procedūra, tostarp budžeta izpildes apstiprināšana. Turklāt Budžeta komiteja ir atbildīga par visu likumdošanas darbu saistībā ar ES finanšu tiesību aktiem, tostarp Finanšu regulu.

Padome ieceļ ERP locekļus pēc tam, kad tos ir izvirzījušas attiecīgās dalībvalstis, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, kā to nosaka LESD 286. pants.

Attiecības ar dalībvalstu valdībām un parlamentiem


ERP revīziju konstatējumi un ieteikumi var palīdzēt dalībvalstīm pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar ES finanšu pareizu pārvaldību un ES politikas īstenošanu.

ERP locekļi uztur kontaktus ar attiecīgo valstu valdībām un parlamentiem. Dalībvalstu līmenī ERP galvenokārt sadarbojas ar ministrijām un parlamentārajām komitejām ES lietu, finanšu un publisko pārskatu jautājumos.

ERP Iestāžu attiecību nodaļa sadarbojas ar valstu parlamentu pārstāvjiem Eiropas Parlamentā.

Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra

Katru gadu Eiropas Parlaments un Padome pieņem lēmumu par to, vai apstiprināt budžeta izpildi, ko attiecīgajā gadā īsteno Eiropas Komisija. Šo procesu sauc par ikgadējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru.

President of the European Court of Auditors
Foto: EP Multimedia Centre

Lai palīdzētu Parlamentam un Padomei kā ES budžeta lēmējiestādēm veikt to uzdevumus, Revīzijas palāta sniedz abām iestādēm gada pārskatus, kuros ietverta ticamības deklarācija par ES pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra tiek oficiāli sākta rudenī, kad ERP priekšsēdētājs gada pārskata publicēšanas dienā prezentē to CONT komitejai Eiropas Parlamentā. Pēc tam ERP priekšsēdētājs plenārsēdē prezentē gada pārskatu visam Parlamentam.

Padomes budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra tiek sākta, kad ERP priekšsēdētājs prezentē gada pārskatu Ekonomikas un finanšu (ECOFIN) padomei.

CONT komiteja rīko atklātas apspriedes par katru galveno ES politikas jomu, aptverot visas ES iestādes un struktūras. ERP referējošie locekļi piedalās šajās budžeta izpildes apstiprināšanas apspriedēs, prezentējot dažādas ERP gada pārskata nodaļas un attiecīgos īpašajos ziņojumus un apskatus.

Foto: Helena Piron/ERP

Līdztekus Parlamenta budžeta izpildes apstiprināšanas apspriedēm ERP revīzijas darba grupas prezentē attiecīgās gada pārskata nodaļas Padomes budžeta komitejai. Pamatojoties uz ERP gada pārskatu, Padomes budžeta komiteja sagatavo projektu ieteikumiem attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu un to iesniedz Eiropas Parlamenta CONT komitejai.

CONT komiteja, pamatojoties uz atklātajām apspriedēm, sagatavo budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumus par katru galveno politikas jomu un iestādi. Pēc tam CONT komitejas ziņojumus par budžeta izpildes apstiprināšanu izskata plenārsēdes debatēs par budžeta izpildes apstiprināšanu, kurās arī Padome izklāsta ieteikumus par budžeta izpildes apstiprināšanu. Parlaments aicina ERP priekšsēdētāju kopā ar komisāru, kas atbild par ES budžetu, piedalīties šajās publiskajās debatēs par budžeta izpildes apstiprināšanu.

Plenārsēdē visi Eiropas Parlamenta deputāti balso, lai noteiktu, vai Komisijai un ES iestādēm un struktūrām būtu jāsniedz apstiprinājums par ES budžeta izpildi.

Pēc balsojuma Parlamenta priekšsēdētājs paraksta rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu. Parlamentam apstiprinot budžeta izpildi, tiek oficiāli slēgti katras iestādes pārskati par attiecīgo gadu. Ja konkrētai ES iestādei vai struktūrai budžeta izpildes apstiprinājums tiek atteikts, lēmuma pieņemšanu atliek uz nākamo rudeni.

Kamēr tiek pabeigta kārtējā gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, paralēli sākas jau nākamā gada procedūra. Atbalstot ES budžeta un budžeta izpildes apstiprinātājiestādes, proti, Eiropas Parlamentu un Padomi, ar budžeta izpildes kontroli saistīto pilnvaru īstenošanā, ERP ir izšķiroša nozīme finansiāli stabilas un atbildīgas Savienības veidošanā.

Tāpat kā visām pārējām ES iestādēm un struktūrām, ko finansē no ES budžeta, arī ERP tiek piemērota budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra. Katru gadu EP un Padome rūpīgi pārbauda ERP gada pārskatus un darbības attiecīgajā finanšu gadā un pēc neatkarīga revidenta ziņojuma saņemšanas veic regulāro budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. CONT komiteja aicina ERP ģenerālsekretāru piedalīties atklātā apspriedē par budžeta izpildes apstiprināšanu, lai apmainītos viedokļiem un atbildētu uz Komitejas locekļu jautājumiem.

Tematiskās saites

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu