Yes
No

​ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi ES kontekstā

Apvienoto Nāciju Organizācija 2015. gadā pieņēma Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Šajā programmā ir iekļauti 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi(opens in new window) (IAM), kuriem ir pakārtoti 169 apakšmērķi, kuru sasniegšanu savukārt novērtē pēc 232 rādītājiem. Programmas nolūks ir līdz 2030. gadam panākt ilgtspējīgu attīstību sociālā, ekonomiskā un vides aspektā.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

ES ir aptuveni 100 IAM radītāju, kuri pārsvarā ir pieskaņoti ANO vispārējiem rādītājiem, tomēr tie nav identiski. Tādā veidā ES var saistīt savus IAM rādītājus ar jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi Eiropas kontekstā. Eiropas Komisija kopš 2017. gada uzrauga IAM īstenošanu, proti, tā katru gadu sagatavo IAM uzraudzības ziņojumus(opens in new window).

Kādā veidā IAM ir svarīgi augstākajām revīzijas iestādēm

Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI) 2023.–2028. gada stratēģiskajā plānā(opens in new window). noteica piecas galvenās prioritātes, un viena no tām ir veicināt Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam izpildi.

Augstākās revīzijas iestādes (ARI) var dot vērtīgu ieguldījumu, veicot atbilstošas revīzijas. Saskaņā ar savām pilnvarām un prioritātēm ARI var uzraudzīt visu IAM īstenošanu, sekot progresam un apzināt uzlabojamus aspektus.

Eiropas Revīzijas palāta ir aktīva INTOSAI locekle, un šajā saistībā ERP mērķis ir būt par vienu no publiskā sektora revīzijas profesijas līderi. Mūsu mērķis ir veicināt noturīgāku un ilgtspējīgāku Eiropas Savienību, kas atbalsta tās pamatā esošās vērtības.

Lai gan mēs neesam veikuši revīzijas, kuru galvenā tēma būtu IAM īstenošana, esam publicējuši vairākus ziņojumus, kuru tēmas ir saistītas ar vienu vai vairākiem IAM. Šie ziņojumi attiecas uz plašu klāstu ES politikas virzienu un programmu (sk. turpmāk), un tie ir pieminēti mūsu gada ilgtspējas ziņojumā.