No
No
 

Šajā lapā ir atrodama informācija par uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus Eiropas Revīzijas palātā (ERP), mazas un vidējas vērtības līgumu plānošana, ikgadējie līgumu saraksti un vispārīgie nosacījumi, kas piemērojami visiem līgumiem.

Gadījumos, kas minēti Finanšu regulā (FR), Eiropas Revīzijas Palātai, iegādājoties preces, pakalpojumus vai būvdarbus, ir jāizmanto publiskā iepirkuma procedūras.

Lūdzam ņemt vērā, ka lielākā daļa informācijas, kas publicēta par ERP uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus (iepriekšēji informatīvi paziņojumi, paziņojumi par līgumu, paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), ir atrodama TED (Tenders Electronic Daily) datubāzē.

Šī vietne tiks regulāri atjaunināta ar jaunāko informāciju par publisko iepirkumu un uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus.

Pretendenti un ārējie eksperti īpašo paziņojumu par privātumu var atrast šajā saitē: Īpašs paziņojums par privātumu iepirkumam / ārējiem ekspertiem.

Ievads

Attiecīgā iepirkuma konkursa procedūra un izsludināšanas metodes tiek izvēlētas, pamatojoties uz līgumiem aplēstajām summām, un pašlaik tās ir šādas:

Piedāvājuma vērtība
Obligātā procedūra Izsludināšana
≤ EUR 15 000 Pārrunu procedūra ar vienu piegādātāju / pakalpojuma sniedzēju Izsludināšana nenotiek
No > EUR 15 000 līdz

≤ EUR 60 000

Sarunu procedūra ar vismaz trim piegādātājiem / pakalpojuma sniedzējiem ERP vietne
>60 000 EUR līdz < … EUR, kas ir Direktīvā noteiktā robežvērtība (pašlaik 143 000 EUR pakalpojumiem/piegādēm un 5 538 000 EUR būvdarbiem)

Sarunu procedūra ar vismaz pieciem piegādātājiem / pakalpojuma sniedzējiem vai

uzaicinājums paust ieinteresētību ierobežotā vai atklātā procedūrā

ERP vietne

TED

≥… EUR, kas ir Direktīvā noteiktā robežvērtība (≥143 000 EUR piegādēm/pakalpojumiem un ≥5 538 000 EUR būvdarbiem) Atklāta procedūra vai ierobežota procedūra ar līguma paziņojumu, ko publicē Oficiālajā Vēstnesī (TED) TED (e-konkursi) un ERP tīmekļa vietne
>60 000 EUR bez noteiktas augšējās robežas – tā dēvētie atvieglotā režīma pakalpojumi
Konkursa procedūra ar sarunām
TED (e-konkursi) un ERP tīmekļa vietne

Sarunu procedūras, kuru aplēstā vērtība ir >15 000 EUR līdz < Direktīvā noteiktā robežvērtība

Visas sarunu procedūras, ko Eiropas Revīzijas palāta paredzējusi par vērtību robežās no >15 000 EUR līdz < Direktīvas robežvērtība (<143 000 EUR piegādēm/pakalpojumiem un <5 538 000 būvdarbiem), publicē šeit. Sk. Ex ante sludinājumi par nelielas un vidējas vērtības līgumiem:

Šie plāni neuzliek Palātai nekādas saistības. Turklāt citas iepirkuma procedūras var notikt ad hoc atkarībā no Palātas vajadzībām.

Ja jūs interesē kāda no plānotajām procedūrām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu. Satura atklāstā norādiet “Iepirkums” un sniedziet šādu informāciju: konkursa procedūras priekšmets un jūsu uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija.

Konkursa procedūras ar aplēsto vērtību virs Direktīvā noteiktās robežvērtības

Visas konkursa procedūras, kuru aplēstā vērtība pārsniedz Direktīvas robežvērtību (≥143 000 EUR piegādēm/pakalpojumiem un ≥5 538 000 būvdarbiem), izsludina Oficiālajā Vēstnesī (TED), kas ir galvenais informācijas avots par lielām publiskā iepirkuma procedūrām.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Revīzijas palāta neizsūta konkursa dokumentus drukātā formātā. Visi vajadzīgie dokumenti ir pieejami elektroniski šajā vietnē vai e-konkursu vietnē, kurp var nokļūt, izmantojot līguma paziņojuma I.3. punktā doto saiti.

Ja lejupielādē rodas problēma, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu. Satura atklāstā norādiet “Iepirkums” un iekļaujiet jūs interesējošās konkursa procedūras atsauces numuru un nosaukumu.

Turklāt lūdzam ņemt vērā, ka laikposmā, kas atvēlēts piedāvājumu iesniegšanai, var tikt publicēti paskaidrojumi par dokumentiem un/vai grozījumi. Visa papildu informācija būs pieejama tikai e-konkursu vietnē (e-Tendering), kurp var nokļūt, izmantojot līguma paziņojuma I.3. punktā doto saiti. Tāpēc konkursa dalībniekiem tiešām ieteicams regulāri ielūkoties minētajā vietnē, jo papildu informācija var tikt pievienota jebkurā laikā līdz pat piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai.

Ievads

Eiropas Revīzijas palāta plāno īstenot turpmāk minētās mazas un vidējas vērtības iepirkuma procedūras. Šis grafiks Palātai nav saistošs. Izņēmuma gadījumā atkarībā no Palātas vajadzībām var veikt citas iepirkuma procedūras.

Temats Aplēse Veids (piegāde (F), pakalpojumi (S), ēkas (B), būvdarbi (W)) Orientējoša plānošana (procedūras sākšana)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Eiropas Revīzijas palāta plāno īstenot turpmāk minētās mazas un vidējas vērtības iepirkuma procedūras. Šis grafiks Palātai nav saistošs. Izņēmuma gadījumā atkarībā no Palātas vajadzībām var veikt citas iepirkuma procedūras.

ERP piešķirto nelielas un vidējas vērtības līgumu ikgadējie saraksti (>15 000 EUR līdz < Direktīvas robežvērtība)

Ikgadējā informācija par specifiskajiem līgumiem, kuri izriet no pamatlīguma

Ikgadējie saraksti ar līgumiem, ko ERP piešķīrusi saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta h) un j)–m) apakšpunktu

Saistītie dokumenti

Līgumu grozījumu ikgadējie saraksti

Publicētā informācija par ES līdzekļu apmēru un saņēmējiem

Saistītie dokumenti