No
No
 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir koleģiāla struktūra, un tajā ir 27 locekļi – pa vienam no katras dalībvalsts.

ERP locekļi un tās revīzijas darbinieki ir norīkoti piecās revīzijas apakšpalātās.

Katru no apakšpalātām vada ievēlēts vecākais loceklis, un tās pieņem īpašos ziņojumus, pārskatus, īpašos gada ziņojumus un atzinumus. Katra apakšpalāta arī sagatavo ERP gada pārskatus par ES budžetu un par Eiropas attīstības fondiem, kurus pieņem Revīzijas palāta kopumā.

Revīzijas palātas plēnums 27 locekļu sastāvā sanāk aptuveni divas reizes mēnesī.

ERP ir vairākas komitejas, kas pieņem lēmumus par ERP darbu un organizāciju. Revīzijas kvalitātes kontroles komitejā ir revīzijas kvalitātes kontroles loceklis, kurš darbojas kā komitejas priekšsēdētājs, un vēl pa vienam loceklim no katras apakšpalātas. Tās pārziņā ir lēmumi par ERP revīzijas politiku, standartiem un metodoloģiju.

Administratīvās komitejas sastāvā ir ERP priekšsēdētājs, katras apakšpalātas vecākais loceklis, par attiecībām ar iestādēm atbildīgais loceklis un par revīzijas kvalitātes kontroli atbildīgais loceklis. Tā pieņem lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar administrāciju, stratēģiju, darba programmu un komunikāciju.

Priekšsēdētājs

Eiropas Revīzijas palātu vada priekšsēdētājs – kolēģijas ievēlēts loceklis, kurš darbojas kā “pirmais starp vienlīdzīgajiem” uz atjaunojamu trīs gadu termiņu. Priekšsēdētājs vada ERP sēdes, nodrošina iestādes un tās darbības pareizu vadību un pārstāv ERP tās ārējās attiecībās, jo īpaši attiecībās ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādi.

ERP locekļi

Katra dalībvalsts izvirza kandidātu ERP locekļa amatam. Locekļus oficiāli amatā ieceļ Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Viņus ieceļ uz atjaunojamu sešu gadu termiņu. Viņi sniedz svinīgu apliecinājumu pildīt savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs.

ERP locekļus norīko darbam kādā no piecām apakšpalātām. Locekļi ir atbildīgi par revīziju koordinēšanu un ziņojumu virzīšanu, izmantojot pieņemšanas procedūru palātas vai ERP līmenī. Kad ziņojums ir pieņemts, loceklis ar to iepazīstina attiecīgajās ieinteresētās personas, piemēram, Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī plašsaziņas līdzekļus.

Tā kā 27 locekļu kolēģija ir ERP augstākā lēmumpieņemšanas struktūra, locekļiem ir arī pilnvaras pieņemt lēmumus par plašākiem stratēģiskiem un administratīviem jautājumiem.

Ģenerālsekretārs

Ģenerālsekretārs ir ERP vecākais ierēdnis, kuru Revīzijas palāta ieceļ amatā uz atjaunojamu sešu gadu termiņu. Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par personāla vadību un ERP administrāciju.

Ģenerālsekretārs ir atbildīgs arī par Revīzijas palātas sekretariātu – ERP struktūrvienību, kas pārvalda iestādes reģistrus un iekšējās procedūras. Arī datu aizsardzības speciālists un informācijas drošības speciālists ir daļa no Ģenerālsekretariāta.

ERP darbinieki

ERP strādā aptuveni 900 darbinieku. Lielākā daļa no viņiem ir revidenti, bet daudzi strādā arī tulkošanas un vispārējās administrācijas jomā.

Palātas revidentiem ir bijušas dažādas profesionālās karjeras un pieredze gan publiskajā, gan privātajā sektorā, tostarp tādās jomās kā grāmatvedība, iekšējā un ārējā revīzija, tieslietas un ekonomika. ERP tulkotāji nodrošina, ka ES iedzīvotāji var lasīt mūsu publikācijas jebkurā no oficiālajām ES valodām.

ERP pieņem darbā visu ES dalībvalstu pilsoņus. Tā kā Palātas darbinieki ir ES ierēdņi, uz viņiem attiecas ES Civildienesta noteikumi. ERP nodarbināto vīriešu un sieviešu skaits ir gandrīz vienāds.

ERP lepojas ar to, ka kopš gada ir izveidojusi lojālu, profesionālu un pieredzējušu kolektīvu, kas sevi velta ES iedzīvotāju finanšu interešu aizsardzībai.