Yes
No

​ERP publikācijas un arhīvi

Lielākā daļa ERP publikāciju ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē.

ERP arhīvos ir iekļauti visi iestādes ziņojumi un atzinumi kopš . gada. Līdz . gadam publicēto dokumentu kopijas papīra formātā ir nodotas mūsu glabātuvē Eiropas Savienības Vēstures arhīvā Florencē.

ERP bibliotēka

ERP bibliotēka galvenokārt ir paredzēta ERP darbiniekiem, taču tā ir pieejama arī pārējo ES iestāžu darbiniekiem un – pēc pieprasījuma – arī ārējiem pētniekiem. Krājumā ir plašs publikāciju klāsts par revīziju, grāmatvedību, ES tiesību aktiem un ES politikas jomām. Bibliotēkā ir grāmatas, periodiskie izdevumi, preses izdevumi, uzziņu literatūra un datubāzes elektroniskā un drukātā formātā. Visu krājumu var meklēt tiešsaistē, izmantojot publiski pieejamo rīku BibliotECA Discovery.

Piekļuve dokumentiem

ERP cenšas palīdzēt ES iedzīvotājiem, veicot savu darbību saskaņā ar augstākajiem iespējamajiem pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes standartiem.

Juridiskais pamats

Pieprasījumus piekļūt dokumentiem izskata, ņemot vērā principu par tiesībām uz labu pārvaldību un pārredzamības principu, kā arī saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu Nr. 37/2023 par publisko piekļuvi ERP dokumentiem. (opens in new window)

Piekļuves pieprasīšana

(opens in new window)

Pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem lūdzam nosūtīt, izmantojot mūsu ​saziņas veidlapu, un to var sagatavot jebkurā no oficiālajām ES valodām.

Pieprasījumu apstrāde

Katru pieprasījumu rūpīgi izvērtē viena mēneša laikā pēc tā reģistrēšanas. Lēmums atļaut vai atteikt piekļuvi būs atkarīgs, piemēram, no tā, vai ir nepieciešams aizsargāt sabiedrības intereses vai no revīzijas informācijas konfidencialitātes.

Pārsūdzība

Ja piekļuve dokumenta tiek atteikta, pieteikuma iesniedzēji viena mēneša laikā pēc ERP atbildes saņemšanas var iesniegt rakstisku apelāciju (atkārtotu pieteikumu) ERP priekšsēdētājam ar lūgumu ERP pārskatīt savu lēmumu. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atkārtotā iesnieguma reģistrēšanas ERP vai nu piešķir piekļuvi prasītajam dokumentam, vai to atsaka.

Citas atsauces uz tiesību aktiem

Līgums par Eiropas Savienību(opens in new window): 1. panta 2. punkts par vēl ciešākas Eiropas tautu savienības vedošanu, kur lēmumu pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem.

Līgums par Eiropas Savienības darbību(opens in new window): 15. panta 1. punkts par ES iestāžu darba pārredzamību, 15. panta 3. punkts par tiesībām piekļūt dokumentiem.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta(opens in new window): 42. pants par tiesībām piekļūt dokumentiem.

Noderīgas saites