No
No
 

Mēs veicam revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas kodeksu, ko piemērojam īpašajiem ES apstākļiem. Šie standarti palīdz nodrošināt mūsu darba kvalitāti un profesionalitāti, kā arī tā efektivitāti. Starptautiskās sadarbības pasākumu ietvaros mēs sniedzam ieguldījumu arī šo standartu pilnveidošanā.

Revīzijas ticamības deklarācijas vajadzībām

Ticamības deklarāciju izstrādājam, pamatojoties uz ikgadējām finanšu un atbilstības revīzijām par ES pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu pareizību. Izrietošos konstatējumus, secinājumus un revīzijas atzinumus mēs publicējam savos gada pārskatos. Revīzija ietver statistiski reprezentatīvas darījumu izlases pārbaudi un pārraudzības un kontroles sistēmu izvērtēšanu, lai noteiktu, vai ieņēmumi un maksājumi ir aprēķināti pareizi un atbilst tiesiskajam un regulatīvajam satvaram. Padziļinātas pārbaudes aptver visas izdevumu shēmas un visas dalībvalstis, un tās izmanto, lai sagatavotu ES budžeta dažādo jomu īpašos izvērtējumus. Savu secinājumu pamatošanai kā pierādījumu mēs izmantojam arī citu revidentu darbu.

Lietderības revīzijas

Savās lietderības revīzijās aplūkojam ES ieņēmumu vai izdevumu kvalitāti un to, vai ir piemēroti pareizas finanšu pārvaldības principi. Šajās revīzijās tiek pārbaudītas tās programmas, darbības, pārvaldības sistēmas un procedūras, ko izmanto struktūras un iestādes, kuras pārvalda ES līdzekļus, lai novērtētu, vai šie resursi ir izlietoti saimnieciski, lietderīgi un efektīvi. Mūsu lietderības revīzijas aptver plašu tematisko loku, īpaši pievēršoties jautājumiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, Eiropas pievienoto vērtību, publisko finanšu pārvaldību, vidi un klimatrīcību. Lietderības revīziju rezultātus mēs publicējam īpašajos ziņojumos, bet konstatējumus no šīs jomas apkopojam ikgadējā snieguma pārskatā.

Lietderības revīzijā mēs novērtējam dažādus publiskās intervences procesa aspektus, kas ir: ieguldījums (finanses, cilvēkresursi, materiāli, organizatoriskie vai normatīvie līdzekļi, kuri nepieciešami programmas īstenošanai), tiešie rezultāti (programmas nodevumi), koprezultāts (programmas tūlītējā iedarbība uz tiešajiem adresātiem vai saņēmējiem) un ietekme (ar ES darbību saistāmās ilglaicīgās izmaiņas sabiedrībā).

Standarti

 

ERP veic revīzijas saskaņā ar ISSAI - starptautiskajiem revīzijas standartiem, kurus izdevusi INTOSAI - starptautiskā visas pasaules augstāko revīzijas iestāžu organizācija. Pašlaik Palāta ir priekšēdētāja INTOSAI Profesionālo standartu komitejā, kurai ir vadošā loma šo standartu izstrādē.

AWARE metodoloģija un norādījumi

AWARE 

Mūsu revīzijas pieeja sīkāk izklāstīta tiešsaistes metodoloģijas un norādījumu platformā AWARE (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA). AWARE platformā vienā viegli pieejamā rīkā ir apkopoti visi mūsu revīzijas resursi, un tā sniedz praktisku atbalstu, ko mūsu revidenti izmanto savā ikdienas darbā.

AWARE platformā ir noteikti principi, kurus ievērojam savā darbā, un sniegti norādījumi, kā praksē šos principus piemērot, lai sasniegtu iecerēto tiešo rezultātu kvalitāti. Tajā iekļauti norādījumi mūsu finanšu, atbilstības un lietderības revīzijām, kā arī apskatiem un atzinumiem.

Informācija par to, kā AWARE platforma ir organizēta, atrodama pašā platformā.

Cīņa pret krāpšanu, kas skar ES budžetu

 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) atbild par ES cīņu pret krāpšanu un par ES finansiālo interešu aizsardzību. Saskaņā ar ERP Lēmumu Nr. 43–2017 (kurā izklāstīta kārtība sadarbībai ar OLAF), ERP nosūta OLAF visus gadījumus, kad ir aizdomas par krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu darbību, kas skar ES finansiālās intereses. Iespējamas krāpšanas gadījumus mēs reizēm konstatējam sava revīzijas darba gaitā vai arī mums par tiem paziņo trešās personas.

 

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir jauna neatkarīga ES prokuratūra, kas ir atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu saistībā ar noziegumiem pret ES finansiālajām interesēm. ERP un EPPO ir parakstījušas sadarbības vienošanos, kas stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī. Tajā izklāstīts strukturēts satvars sadarbības attiecību izveidei un uzturēšanai starp abām pusēm, lai aizsargātu ES budžetu, vienlaikus pilnībā ievērojot abu iestāžu pilnvaras.

Tematiskās saites