No
No
​​​

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας του ΕΕΣ βασίζονται στις αξίες της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού, και εφαρμόζονται στο σύνολο των Μελών και των υπαλλήλων του.

Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας

Το ΕΕΣ αναγνωρίζει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας του INTOSAI(opens in new window) (ISSAI 130) και τις ενσωματώνει στο πρώτο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας του, οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των Μελών και των υπαλλήλων του. Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας είναι να διασφαλίζεται ότι οι καθημερινές αποφάσεις του ΕΕΣ, σχετικά τόσο με τον έλεγχο όσο και με τη διοίκηση του οργάνου, είναι σύμφωνες με τις αρχές που που καθορίζονται στον κώδικα του INTOSAI. Το δεύτερο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών εστιάζει στις δεοντολογικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.

Κώδικας συμπεριφοράς των Μελών του ΕΕΣ

Τα Μέλη του ΕΕΣ οφείλουν να συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπει την υποχρέωσή τους να σέβονται τις εξής δεοντολογικές αρχές: ακεραιότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανότητα, επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια, διαφάνεια, αξιοπρέπεια, αφοσίωση και υποχρέωση πίστης, διακριτικότητα και συλλογικό πνεύμα.

Το ΕΕΣ δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων και τις δηλώσεις σχετικά με την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων των Μελών του στο οργανόγραμμα.

Αξιολογήσεις του πλαισίου δεοντολογίας του ΕΕΣ

Το 2019, το πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΣ αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης από ομοτίμους από τα ανώτατα όργανα ελέγχου της Πολωνίας και της Κροατίας, τα οποία αμφότερα διαθέτουν πείρα στον τομέα. Η σχετική έκθεση της αξιολόγησης από ομοτίμους κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το ΕΕΣ είχε καθιερώσει άρτια πρότυπα, ιδίως με τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας του που απευθύνονται σε όλο το προσωπικό και τον κώδικα συμπεριφοράς για τα Μέλη του. Ωστόσο, η ομάδα που διενήργησε την αξιολόγηση διατύπωσε συγκεκριμένες συστάσεις προς το ΕΕΣ για ένα ακόμη σαφέστερο, συνεκτικότερο και διαρκώς βελτιούμενο πλαίσιο δεοντολογίας.

Το 2022 ολοκληρώθηκε ακόμη μια αξιολόγηση του δεοντολογικού πλαισίου του ΕΕΣ. Κατόπιν αξιολόγησης του πλαισίου από εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος διατύπωσε σειρά συστάσεων σε διάφορους τομείς, οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας του ΕΕΣ επικαιροποιήθηκαν.

Επιτροπή δεοντολογίας

Η επιτροπή δεοντολογίας απαρτίζεται από τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από το Συνέδριο κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου για θητεία τριών ετών (η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά): δύο Μέλη του ΕΕΣ και ένα πρόσωπο εκτός του οργάνου που επιλέγεται με βάση τις ικανότητες, την πείρα και τα επαγγελματικά προσόντα του.

Εξετάζει κάθε ζήτημα δεοντολογικού χαρακτήρα που εκτιμά ότι σχετίζεται με τα πρότυπα και τη φήμη του ΕΕΣ. Μεταξύ άλλων, αξιολογεί τις εξωτερικές δραστηριότητες των Μελών του.

Μόνιμα μέλη:

  • George Marius Hyzler, Μέλος του ΕΕΣ
  • Lefteris Christoforou, Μέλος του ΕΕΣ
  • Melchior Wathelet, πρώην γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναπληρωματικά μέλη:

  • François-Roger Cazala, Μέλος του ΕΕΣ
  • Nikolaos Milionis, Μέλος του ΕΕΣ
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, πρώην δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο

Σύμβουλοι δεοντολογίας

Ο/Η Γενικός/-ή Γραμματέας ορίζει συμβούλους δεοντολογίας μεταξύ των υπαλλήλων του ΕΕΣ.

Κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζητεί εμπιστευτικές και αμερόληπτες συμβουλές από τους εν λόγω συμβούλους σε σχέση με:

  • τις αξίες και τις αρχές βάσει των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι υπάλληλοι (π.χ. ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αμεροληψία, επαγγελματισμός),
  • συγκεκριμένα ευαίσθητα ζητήματα, όπως περιπτώσεις πραγματικής ή φαινομενικής σύγκρουσης συμφερόντων, αποδοχή δώρων κ.λπ.

Δώρα και φιλοξενία

Τα Μέλη του ΕΕΣ δεν μπορούν να αποδέχονται δώρα των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Εάν, ως είθισται στους διπλωματικούς κύκλους, λάβουν δώρα μεγαλύτερης αξίας, υποχρεούνται να τα παραδώσουν στον/στην Γενικό/-ή Γραμματέα. Η Γραμματεία του Συνεδρίου τηρεί αρχείο καταχώρισης των δώρων των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150 ευρώ, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό εφόσον ζητηθεί. Τα Μέλη του ΕΕΣ δεν μπορούν να δέχονται αμοιβή οποιασδήποτε φύσεως για εξωτερικές δραστηριότητες ή δημοσιεύσεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εάν τυχόν εισπραχθεί αμοιβή, το σχετικό ποσό δωρίζεται σε φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής τους.

Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ δεν επιτρέπεται να αποδέχονται από τρίτους δώρα ή διευκολύνσεις, όπως γεύματα και φιλοξενία, ή οποιοδήποτε άλλο όφελος χρηματικής αξίας άνω των 50 ευρώ. Δώρα αξίας μεταξύ 50 ευρώ και 150 ευρώ γίνονται δεκτά μόνο με την άδεια της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής.

Επαγγελματική δραστηριότητα των ανώτερων υπαλλήλων μετά τη λήξη των καθηκόντων τους

Βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, όλοι οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση, μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων. Κάθε πρώην υπάλληλος, ο/η οποίος/-α προτίθεται να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα εντός των δύο ετών που έπονται της λήξης των καθηκόντων του/της, οφείλει να το δηλώσει στο όργανο στο οποίο εργαζόταν προηγουμένως, προκειμένου αυτό να λάβει την κατάλληλη απόφαση και ή να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας ή να την εγκρίνει (υπό τους όρους που το ίδιο κρίνει ενδεδειγμένους).

Επιπλέον, στην περίπτωση των πρώην ανώτερων υπαλλήλων, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή τούς απαγορεύει, κατ’ αρχήν, να αναλαμβάνουν, κατά τους 12 μήνες μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων ή υπεράσπισης έναντι του προσωπικού του οργάνου στο οποίο εργάζονταν προηγουμένως, για λογαριασμό των επιχειρήσεων, πελατών ή εργοδοτών τους και για θέματα για τα οποία ήταν υπεύθυνοι κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας τους.

Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάθε θεσμικό όργανο δημοσιεύει ετησίως στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένης κατάστασης των υποθέσεων που έχουν αξιολογηθεί.

Πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες ανώτερων υπαλλήλων του ΕΕΣ μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία παρουσιάζονται στην εξής έκθεση:

Ανακοίνωση όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες ανώτερων υπαλλήλων μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία (τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) – Ετήσια έκθεση για το 2022.

Σχετικοί σύνδεσμοι