No
No

Αποστολή μας είναι ο έλεγχος των οικονομικών της ΕΕ, καθήκον ύψιστης σημασίας για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας και, κατ’ επέκταση, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εξετάζουμε τα έσοδα και τις δαπάνες σε κάθε τομέα δράσης της ΕΕ, από την ανάπτυξη και την απασχόληση μέχρι την περιβαλλοντική πολιτική και τη δράση για το κλίμα.

Βελτιώνουμε τη δημόσια λογοδοσία στην ΕΕ

Το έργο μας βοηθά τα άλλα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν καλύτερα τη χρήση των οικονομικών πόρων της. Οι εργασίες μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον οι λογαριασμοί της ΕΕ για το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι ακριβείς και αν τα κεφάλαιά της έχουν δαπανηθεί σύμφωνα με το σκοπό τους (διαδικασία γνωστή «χορήγηση απαλλαγής»).

Φροντίζουμε για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των πολιτών της ΕΕ

Καταρτίζουμε επίκαιρες και έγκυρες εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χρησιμοποιεί τους πόρους της και υλοποιεί τις πολιτικές της. Οι εκθέσεις μας έχουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών, καθώς ενημερώνουν τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους τομείς όπου η ΕΕ χρειάζεται να βελτιωθεί στο μέλλον. Είναι επίσης σαφείς και εύληπτες, καθώς πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να κατανοούν εύκολα τι έχει γίνει με τα χρήματά τους, όπως και αν χρήση τους ήταν συνετή και σύννομη.

reports 

Μόνον οι πληροφορίες που περιέχονται στις δημοσιεύσεις μας είναι δημοσίως διαθέσιμες. Σεβόμενοι την επαγγελματική σχέση μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου, τηρούμε πάντοτε το απόρρητο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου.

Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες μας δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά.

Συνεργαζόμαστε στενά με άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου

Περί το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ βρίσκεται υπό την κοινή διαχείριση της Επιτροπής και των κρατών μελών. Επίσης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση ορισμένων ταμείων (όπως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) που υπάγονται στο καθεστώς της άμεσης διαχείρισης και έχουν ως δικαιούχους τα κράτη μέλη. Τα τελευταία συνεργάζονται με την Επιτροπή για την ανάπτυξη συστημάτων εποπτείας και εσωτερικών δικλίδων, τα οποία σκοπό έχουν να διασφαλίζουν ότι οι πόροι της ΕΕ δαπανώνται σωστά και σύννομα. Πέραν των εργασιών του ΕΕΣ, πολλά ΑΟΕ στα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έλεγχο τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζονται και δαπανούν οι εθνικές αρχές. Συνεργαζόμαστε στενά με τα εθνικά όργανα ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι δαπάνες της ΕΕ ελέγχονται με την ίδια αυστηρότητα σε όλη την ΕΕ.

 

Διευκολύνουμε τον καθορισμό των προτύπων ελέγχου των δημόσιων οικονομικών

Σταθερή επιδίωξή μας είναι να βρισκόμαστε στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης και του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών. Αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στον καθορισμό προτύπων ελέγχου στο πλαίσιο διαφόρων φόρα, όπως ο INTOSAI.

Είμαστε επιδραστικοί με το έργο μας

Το έργο μας έχει πραγματικό αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης της ΕΕ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στα άλλα θεσμικά όργανα θεωρούν τις εκθέσεις μας χρήσιμες και οι εξωτερικοί αξιολογητές τις κατατάσσουν σταθερά σε υψηλή θέση από άποψη ποιότητας. Η Επιτροπή αποδέχεται και υλοποιεί σχεδόν όλες τις συστάσεις μας. Και βέβαια, όταν επανερχόμαστε σε κάποιον τομέα ελέγχου μετά τη δημοσίευση σχετικής έκθεσής μας, διαπιστώνουμε πάντοτε ότι οι συστάσεις μας είχαν θετικό αντίκτυπο.

Συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της απάτης

Τα περισσότερα σφάλματα που εντοπίζουμε στο πλαίσιο των εργασιών μας δεν είναι σκόπιμα, υποδεικνύουν απλώς τις αδυναμίες των ούτως ή άλλως αυστηρών κανόνων που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Περιστασιακά, ωστόσο, συναντάμε και κάτι που διαφεύγει του πλαισίου. Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ δεν έχει εντολή να διερευνά περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ.

Όταν έχουμε υπόνοιες ότι βρισκόμαστε ενώπιον παράνομης δραστηριότητας, αναφέρουμε την περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διεξοδική διερεύνηση των περιπτώσεων εικαζόμενης απάτης και διαφθοράς. Περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης μπορεί να αναφέρει στην OLAF ο οποιοσδήποτε. Εάν επιθυμείτε να θέσετε κάτι υπόψη της OLAF, επικοινωνήστε μαζί της κάνοντας κλικ εδώ.

European Anti-Fraud Office (OLAF)  

Επίσης, διαβιβάζουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), την ανεξάρτητη υπηρεσία της ΕΕ που ερευνά και διώκει εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, οποιαδήποτε πρόσφορη πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τη συμφωνία συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις μας με την EPPO(opens in new window) και την οποία υπογράψαμε το 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Σχετικοί σύνδεσμοι