Yes
No

Ως εργοδότης, το ΕΕΣ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών. Η αρχή των ίσων ευκαιριών κατοχυρώνεται στη νομοθεσία στην οποία βασίζεται το έργο της ΕΕ, και ειδικότερα στο άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο (όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, η ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, η περιουσία, η γέννηση, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός). Οι οποιουδήποτε είδους διακρίσεις απαγορεύονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας που ισχύουν στο όργανό μας.

Εφαρμόζουμε πολιτική για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, σκοπός της οποίας είναι η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διακρίνεται για την ποικιλομορφία του και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης που επιτρέπει σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους να αισθάνονται πολύτιμοι και ικανοί να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.

Η πολιτική για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των στρατηγικών στόχων του ΕΕΣ. Αξιοποιεί τα αποτελέσματα προηγούμενων σχεδίων δράσης και σκοπό έχει να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ποικιλομορφία, θα παρέχει περισσότερη ευελιξία και, ταυτόχρονα, θα εξασφαλίζει περισσότερο την ισότιμη μεταχείριση, ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι και όλες θα μπορούν να αναπτύσσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους. Ο ρόλος της ηγεσίας του οργάνου στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι καθοριστικός· με την προσήλωσή μας, μπορούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα για το υπόλοιπο προσωπικό. Είναι, λοιπόν, καθήκον μας να καταστήσουμε σαφή σε όλους τα οφέλη μιας κουλτούρας που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Απομαγνητοφώνηση του βίντεο

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (Δ&Σ) στο ΕΕΣ

Έξι οι βασικοί παράγοντες εντός του ΕΕΣ Υπεύθυνη/-ος για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, Γενικός/-ή Γραμματέας, Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων, Επιτροπή ίσης εκπροσώπησης για την ισότητα ευκαιριών (COPEC), Ομάδες εργασίας, Επαγγελματική επιμόρφωση.

Δέκα προτεραιότητες: κινητοποίηση, πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή, προσέλκυση, ενσωμάτωση, προαγωγή, προσαρμογή, ενδυνάμωση, προστασία, ενθάρρυνση, μέτρηση.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προάγουμε τη Δ&Σ στο επίπεδο της διοίκησης

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ Δ&Σ,
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ Δ&Σ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Προωθούμε τη Δ&Σ σε επίπεδο προσωπικού

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ&Σ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ: Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και δίνουμε έμφαση στη Δ&Σ κατά τη διαδικασία προσλήψεων

 • ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,
 • ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: Συνεκτιμούμε τις πτυχές των ίσων ευκαιριών και της Δ&Σ στη διαχείριση των επιδόσεων, την αξιολόγηση, τη διαδικασία πιστοποίησης και τις προαγωγές

 • ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ,
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ,
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ: Προάγουμε την ισότητα των φύλων κατά την επιλογή υπευθύνων έργου

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΑΝΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΗΣ ΕΡΓΟΥ,
 • ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ενισχύουμε την ευελιξία στην εργασία

 • ΕΥΕΞΙΑ,
 • ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΎ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ,
 • ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: Δημιουργούμε συμπεριληπτικό περιβάλλον για τους υπαλλήλους με αναπηρία

 • ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,
 • ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,
 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τη γήρανση του προσωπικού του ΕΕΣ και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του

 • ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,
 • ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,
 • ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ: Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να κάνουν επιλογές που μπορούν να τις οδηγήσουν στη διεκδίκηση θέσεων στελεχών

 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ,
 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ,
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ: Αξιολογούμε την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη

 • Δ&Σ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ,
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Δ&Σ,
 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.
Πλήρης ανάπτυξη/σύμπτυξη αποκλειστικά για χρήστες χωρίς προβλήματα όρασης (το κείμενο είναι ήδη διαθέσιμο για αναγνώστη οθόνης)

 
​​

 ​
ΕΕΣ – μέλος του δικτύου International Dual Career Network (IDCN) Luxembourg IDCN

Στο ΕΕΣ αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι υπάλληλοί μας να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομής τους στο Λουξεμβούργο. Έτσι, εκτός από τους/τις υπαλλήλους μας, νοιαζόμαστε και για τους/τις συντρόφους και τους/τις συζύγους τους. Συνεπείς προς τη δέσμευσή μας το ταξίδι αυτό να είναι μια θετική και εποικοδομητική εμπειρία για όλους, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κάνουμε τη μετάβαση όσο πιο ομαλή γίνεται.

Για τον λόγο αυτό, το ΕΕΣ δηλώνει υπερήφανο μέλος του δικτύου International Dual Career Network (IDCN) Luxembourg(opens in new window), ενός παγκόσμιου οργανισμού που σκοπό έχει την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και της ευημερίας των συντρόφων και των συζύγων υπαλλήλων εργαζόμενων στο Λουξεμβούργο.

Το IDCN προσφέρει πλήθος υπηρεσιών, από χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την τοπική αγορά εργασίας και βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος μέχρι εκδηλώσεις δικτύωσης και πρόσβαση σε δίκτυα τοπικών επιχειρήσεων μέσω άλλων μελών του. Μέλη του IDCN μπορούν να γίνουν οι σύντροφοι και οι σύζυγοι των υπαλλήλων του ΕΕΣ που είναι εγκατεστημένοι/-ες στο Λουξεμβούργο, κάνοντας σχετική εγγραφή στον ιστότοπο του δικτύου.