No
Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine, Slovakkia Vabariigis Bratislavas 20.–21. oktoobrini 2016
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Kontaktkomitee iga-aastane kohtumine toimus 20.–21. oktoobrini Bratislavas ning selle korraldas Slovakkia Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus, kes oli ka ürituse eesistujaks. Kohtumise ajal oli Slovakkia Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Montenegro, Serbia ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ning EUROSAI sekretariaadi esindajad osalesid kohtumisel aktiivsete vaatlejatena.
 
ELi energiapoliitika ja kliima alane seminar
 
Kohtumise peamiseks teemaks oli ELi energiapoliitika ja kliima. Kohtumise eesmärk oli suurendada teadlikkust ELi energiapoliitika rakendamisega kaasnevate probleemide ja võimaluste kohta auditi ja aruandekohustuse seisukohast. Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič tunnustas oma videokõnes Euroopa Kontrollikoja poolt seoses ELi energia- ja kliimaküsimusi käsitleva ülevaatearuandega tehtavat tööd ja rõhutas, et riiklikud kõrgeimad kontrolliasutused on samuti võtmetähtsusega Euroopa Komisjoni partnerid, kuna nende tähelepanekud ja soovitused võivad kaasa aidata finantsjuhtimise ja hea valitsemistava täiustamisele riiklikul ja ELi tasandil.
 
Prantsusmaa, Rootsi, Poola, Taani, Saksamaa, Tšehhi Vabariigi ja Portugali kõrgeimad kontrolliasutused ning Euroopa Kontrollikoda jagasid oma kogemusi ja teadmisi kõnealuses valdkonnas auditite korraldamise kohta.
 
Kontaktkomitee täheldas, et energia- ja kliimaküsimused kujutavad endast ELi ja selle liikmesriikide jaoks võtmetähtsusega strateegilisi väljakutseid. Kõnealuste väljakutsetega tegelemiseks vajatakse asjaomaste ELi ja riiklike ametiasutuste tegevust ning samuti riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja audititööd.
 
Kontaktkomitee tunnistas, et ainult koos töötades suudavad kõrgeimad kontrolliasutused kõige mõjusamalt neid valdkondadevahelisi küsimusi käsitleda. Avaliku sektori audiitoritel on võimalik oma töö, teadmiste ja kogemustega anda asjaomane ja konstruktiivne panus ELi energia- ja kliimaeesmärkide (sh eesmärgid aastateks 2020, 2030, 2050. aasta suunas tehtud plaanid ning Pariisis toimunud kliimakonverentsil COP 21 sõlmitud kliimakokkulepe, mida nende liikmesriigid kohustuvad järgima) saavutamisesse.
 
Seda teemat käsitlev kontaktkomitee seminar näitas, et paljud kõrgeimad kontrolliasutused olid juba teinud palju audititööd energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja energiaohutusega seotud teemadel ning et need teemad on endiselt kõrgeimate kontrolliasutuste töös kesksel kohal. Lisaks on võimalik teha rohkem tööd energiavaldkonna uuenduste, Euroopa energiaturgude integratsiooni, kasvuhoonegaaside heitkoguste alase hindamise, seire ja aruandluse ning kliimamuutustega kohanemise alal.
 
Kontaktkomitee tervitas kõrgeimate kontrolliasutuste tahet jagada energia- ja kliimavaldkonna teavet ja audititulemusi, ning soovitas arvesse võtta ka asjaomaseid INTOSAI ja EUROSAI töörühmasid. Kontaktkomitee tervitas Euroopa 2020 strateegia auditivõrgustiku valmisolekut see teema oma tegevusse kaasata. Kontaktkomitee oli tänulik ja võttis vastu Slovakkia Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse pakkumise korraldada konkreetsete auditikogemuste jagamiseks ja arutamiseks seminar, ning tänulik Euroopa Kontrollikojale kohtumise korraldamise eest, mille käigus määratleti valdkondadevaheliste energia- ja kliimaküsimuste auditeerimisega seotud puudused ja riskid.
 
Muud kohtumisel arutatud küsimused
 
Slovakkia Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus tegi kokkuvõtte eelmisel aastal kontaktkomitee töörühmade, rakkerühmade ja võrgustike tehtud tööst. Serbia kõrgeim kontrolliasutus esitas teavet ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustiku tegevuse kohta.
 
Läti kõrgeim kontrolliasutus tegi ettekande oma auditi kohta, mis puudutas sadama Riia ajaloolisest keskusest välja viimist. Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus andis aru oma tooteohutust puudutavast tegevusest, mis oli seotud eelkõige toodete CE-märgisega märgistamisega.
 
Kontaktkomitee toetas ka ettepanekut ajakohastada riigihangete auditeerimise kontrollnimekirju ja suuniseid.
Järgmise kontaktkomitee kohtumise korraldab Euroopa Kontrollikoda, kes on ühtlasi ka kohtumise eesistuja.