No

Kontaktkomitee kohtumine Varssavis 11. ja 12. detsembril 2006
 
 
 
ELi SAIde juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee iga-aastase kohtumise korraldajaks oli Poola SAI ja juhatajaks Poola kõrgeima kontrolliasutuse president hr Mirosław Sekuła. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena kandidaatriikide (Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia ja Türgi) SAIde juhid ning ka IDI (L’initiative de developpement de l’INTOSAI), EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Kohtumise kavas oli seminar teemal “Kõrgeimate kontrolliasutuste panus ELi vahendite aruandekohustuse täitmise parandamisel”.
 
Külalisesinejad olid hr Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident, ja hr Szabolcs Fazakas, Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimees.
 
Osalejad arutasid muu hulgas liikmesriikide deklaratsioonidega seonduvat arengut, liikmesriikide auditiasutuste ja Euroopa Komisjoni vaheliste otsekontaktide eeliseid ja takistusi, võimalust välja arendada ühine metoodika ja ühised auditistandardid ning Euroopa Kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste vahelise koostöö eeliseid ja takistusi seoses Euroopa Kontrollikoja auditikäikudega liikmesriikidesse.
 
Samuti arutasid SAIde juhid koostöö tõhustamise viise ja tutvusid töörühmade töötulemustega sellistes ELi vahendite haldamise kitsamates valdkondades nagu riigihanked, käibemaks, põllumajandus, struktuurifondid, SAIde aruanded ELi finantsjuhtimise kohta ja auditi kvaliteet. Lisaks esitati kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide SAIde vahelise koostöö tulemused.