No
No

Europeiska revisionsrätten kommer att ge bort stationära datorer, bärbara datorer, skärmar, skrivare och annan it-utrustning som inte längre används till ideella organisationer, lokala medborgarhus eller skolor som är registrerade i ett EU-land.

Revisionsrätten uppmanar alla intresserade att ansöka i enlighet med de regler för donationer som anges nedan.

Revisionsrätten avgör från fall till fall vem den uttjänta it-utrustningen ska skänkas till. Av konfidentialitets- och licensskäl kommer alla bärbara och stationera datorer att tömmas på uppgifter och programvara innan de doneras.

Hur ansöker man?

 1. Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten online (se länkarna nedan). Den ifyllda ansökningsblanketten och ett följebrev skrivet på den ansökande organisationens brevpapper ska även skickas med post till European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg – LUXEMBURG.
 2. Observera att ansökan och följebrevet måste vara skrivna på engelska eller franska. Följebrevet ska innehålla en motivering och uttömmande förklaring av syftet med ansökan.
 3. Ansökan ska undertecknas.

Ansökningskriterier


 • Den sökande ska vara antingen en ideell organisation som bedriver social verksamhet eller utbildningsverksamhet, ett lokalt medborgarhus eller en offentlig eller ideell utbildningsanstalt, såsom en skola. Politiska partier kan inte ansöka.
 • Ansökningar från enskilda tas inte emot. Revisionsrätten avgör om den sökande uppfyller ansökningskriterierna och får avslå ansökningar.
 • Skolor ska ha tillstånd från de behöriga lokala myndigheterna och bevis för detta ska bifogas ansökan (t.ex. registrering vid utbildningsministeriet eller i en statlig officiell tidning). Ideella organisationer ska lämna bevis för att de är registrerade i en EU-medlemsstat (t.ex. rättslig status eller registrering som icke-vinstdrivande organisation).

Ansökningar som uppfyller kriterierna behandlas i den ordning de kommer in. Om det inte finns it-utrustning att skänka informeras skolan eller institutionen skriftligt om att ansökan kommer att behandlas när it-utrustning blir tillgänglig.

Utvalda sökande

Sökande som får sin ansökan beviljad bär det fulla ansvaret för att organisera och betala transporten från revisionsrättens lokaler i Kirchberg-Luxemburg till slutdestinationen för it-utrustningen eller för att hämta utrustningen i revisionsrättens lokaler i Kirchberg inom 2 månader från det att revisionsrättens brev med besked om donationen togs emot. Revisionsrätten har inte resurser att packa och skicka it-utrustningen.

Om en tredje part ska hämta utrustningen ska den sökande meddela revisionsrätten namnet/namnen på och kontakt-/personuppgifter för den person/de personer som ska hämta utrustningen och ange datum och tid då hämtningen kommer att ske. Utrustningen lämnas endast ut mot underskrift och när dokumenten kontrollerats.

Sökande som får sin ansökan beviljad ombeds att skriva under ett brev när de tar emot utrustningen där det bland annat anges att de sökande

 • måste ge revisionsrätten rätt att besöka det projekt som har fått it-utrustningen,
 • ska ge revisionsrätten rätt att på sin webbplats offentliggöra uppgifter om donationen och till vem och vart den har gått,
 • måste godkänna att revisionsrätten inte kommer att ge någon typ av stöd eller garanti för den utrustning som ges bort,
 • måste gå med på att betala eventuella skatter eller avgifter för import av it-utrustningen i bestämmelselandet,
 • själva ska ta hand om leveransen och betala alla transportkostnader för it-utrustningen från Luxemburg till slutdestinationen,
 • ska se till att utrustningen skrotas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt när den inte längre används.

Länkar