No
No

Vi planerar vårt arbete långt i förväg. Men vi är samtidigt beredda att när så krävs granska något av EU:s politikområden med kort varsel.

De huvudsakliga revisionsmålen för den långsiktiga planeringen anges i vår fleråriga strategi. Därutöver gör vi en flerårig löpande planering där vi bestämmer mer i detalj vad vi ska granska under det nästföljande året och vilka resurser som krävs för att göra det. För att kunna producera relevanta rapporter i rätt tid delar vi revisionsrättens arbetsprogram med våra intressenter. Framför allt diskuterar vi det varje år med utskottsordförandekonferensen, det politiska organ inom Europaparlamentet som samordnar arbetet i parlamentets alla utskott.