Yes
No

​Europeiska revisionsrätten har antagit beslut nr 6-2019 om en policy för öppna data och vidareutnyttjande av handlingar för att förbättra flödet av information mellan revisionsrätten och allmänheten och för att främja ett omfattande vidareutnyttjande av information (artikel 1).

Revisionsrätten har därmed åtagit sig att, när så är möjligt och lämpligt, göra handlingar som den förfogar över tillgängliga online i öppna och maskinläsbara format. 

 De rapporter som ingår i detta avsnitt har offentliggjorts tillsammans med dataset som producerats i enlighet med revisionsrättens beslut om öppna data. Information om de data som presenteras i respektive rapport offenliggörs också, inbegripet, när så är möjligt, datakällor, metoder och beräkningar som använts.

Öppna data som härrör från revisionsrätten finns även tillgängliga på EU:s portal för öppna data på adressen data.europa.eu, tillsammans med dataset från andra EU-institutioner, EU-organ och EU-byråer samt från EU:s medlemsstater.

​​