Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Tyskland

  Klaus-Heiner Lehne föddes i Düsseldorf den 28 oktober 1957. Han avlade sin andra ämbetsexamen i juridik i Düsseldorf 1986. Han var ledamot av Europaparlamentet 1994–2014 och ordförande för utskottet för rättsliga frågor liksom för utskottsordförandekonferensen 2009–2014.

  Han var även ledamot av Tysklands förbundsdag 1992–1994 och föreläsare i EU-rätt vid Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf och Kölns universitet 2004–2014.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugal

  Född i Campo Maior den 2 januari 1960; juristexamen från Universidade Clássica i Lissabon; påbyggnadsexamen i Europastudier från juridiska fakultetens Europainstitut vid Universidade Clássica i Lissabon; undervisade vid juridiska fakulteten vid Universidade Clássica i Lissabon (1983) och vid högre institutet för nya yrken (1996).

  Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2000 till den 30 september 2016: ansvarig för revisionen av EU:s bankverksamhet, inbegripet Europeiska centralbanken, Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europaskolorna, de decentraliserade byråerna och Euratoms försörjningsbyrå (2000); ansvarig för revisionsrättens revisionsförklaring (DAS) på följande områden: räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet inom de olika inkomst- och utgiftsområdena i EU:s budget, reformen av kommissionens internkontrollsystem och moderniseringen av EU:s redovisningssystem; föredragande för revisionsrättens yttrande över en modell för samordnad granskning samt förslaget till ram för gemenskapens internkontroll (2002); doyen i revisionsgruppen med ansvar för samordning av finansiell revision, revisionsmetoder och kvalitetskontroll (CEAD-gruppen); ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2005); ansvarig för avdelningen för utveckling av revisionsmetoder och granskningsrapporter (ADAR), särskilt för kvalitetskontrollen av revisionsrättens granskningsrapporter och genomförandet av revisionsmetoder (2006); föredragande ledamot för den handbok om effektivitetsrevision som revisionsrätten antog 2007; ordförande för Europeiska revisionsrätten (2008–2016); revisor av Eurosai (2008); ledamot av styrelsen för Europeiska organisationen för högre revisionsorgan (Eurosai) (2011); ansvarig för tillsynen över revisionsrättens arbete, kontakterna med Europeiska unionens institutioner, kontakterna med högre revisionsorgan och internationella revisionsorganisationer, rättsliga frågor och internrevisionen; under sin första mandatperiod uppmuntrade och förvaltade han omorganisationen av revisionsrättens strukturer och beslutsfattande genom att införa ett system med avdelningar i syfte att optimera institutionens förvaltning och göra den mer ändamålsenlig och effektiv; under sin andra mandatperiod ledde han institutionen under en tid när revisionsrättens granskningsrapporter om och yttranden över finansiell lagstiftning fick ännu större betydelse på grund av finanskrisen och det akuta behovet av att se till att EU:s medel förvaltas bättre; blev ordförande för Portugals revisionsorgan den 3 oktober 2016..

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Ö​sterrike

  Född den 29 december 1939 i Wien; doktorsexamen i juridik från Wiens universitet; arbetsmarknadspolitisk handläggare och senare ställföreträdande direktör vid Österrikes socialministerium (1959).

  Revisor vid Österrikes revisionsorgan med ansvar för förbundskanslerns kansli, utrikesministeriet och justitieministeriet (1970); chef för ordförandens kansli vid Österrikes revisionsorgan och senare chef för den enhet som ansvarar för Intosais generalsekretariat (1975); personalchef (organisation, budget- och personalfrågor och utbildning) (1981); generaldirektör för den avdelning som granskar offentliga företag, med ansvar för bevakningen av den internationella utvecklingen när det gäller Intosai och dess regionala organisationer (Afrosai, Arabosai, Asosai, Eurosai, Olacefs och Spasai) och för deltagande i Förenta nationernas projekt på området redovisningsrevision; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 1995 till den 31 mars 2011; ansvarig för ADAR; ordförande för revisionsrätten (2005–2008).

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Spanien

  Född i Tortosa den 4 februari 1950; examen från Complutenseuniversitetet i, Madrid; ordförande för Partido Populars avdelning i Tarragona (1978); ledamot av Tarragonas parlament; ledamot av Nordatlantiska församlingen (1982).

  Talesman för Partido Populars avdelning i Tortosa (1979); regionordförande för Partido Populars avdelning i Katalonien; ledamot av Partido Populars nationella verkställande utskott (1986); biträdande ordförande för Europeiska folkpartiets grupp i Europarådets parlamentariska församling (1989); ledamot av Västeuropeiska unionens parlamentariska församling (1991); ledamot i budgetkontrollutskottet och utskottet för politiska frågor (1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten (2000–2006): revisionsrättens ordförande, 2002–2005. Avled den 16 april 2012.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Sverige

  Född i Stockholm den 1 juni 1939; examen från Stockholms universitet (ekonomi, statsvetenskap och historia); kanslisekreterare och därefter departementssekreterare på jordbruksdepartementet (1962).

  Politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen (1968); borgarrådssekreterare (finansroteln) i Stockholms stadshus (1973); ställföreträdande presidiesekreterare i Nordiska rådet (1977); statssekreterare för nordiskt samarbete och statssekreterare på finansdepartementet; ordförande i storstadsutredningen (1988); sakkunnig och samordnare i statsrådsberedningen (1990); statsministerns personliga representant i den gemensamma nyvärderingen av nordiskt samarbete vid medlemskap i EES och EU (1990); förhandlare och rådgivare i ekonomiska och finansiella frågor och budgetfrågor i den socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli (1992); generaldirektör i utrikesdepartementet (1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 1995 till den 31 december 2001: ansvarig för området ”Samarbete med utvecklingsländer och tredje land (EU:s allmänna budget)”; ordförande för Europeiska revisionsrätten (1999–2001); avled den 19 september 2016.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Tyskland

  Född i Ottersweier den 8 april 1932; doktor i ekonomi, examen från universitetet i Freiburg im Breisgau och från högskolan för ekonomi och offentlig förvaltning i Freiburg; höga poster inom den tyska förbundsrepublikens förvaltning och inom näringslivet.

  Ledamot av tyska förbundsdagen (1976), ledamot av budgetutskottet och ordförande för budgetkontrollutskottet (1982) ordförande för utskottet för godkännande av militära utgifter (1985); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 21 december 1989 till den 31 december 2001, ansvarig för revisionen av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), upplåning och utlåning, räntesubventioner samt bistånd till länderna i Central- och Östeuropa och de oberoende staterna i före detta Sovjetunionen; doyen i revisionsgruppen med ansvar för strukturstöd, det regionala området, de integrerade Medelhavsprogrammen samt området transportinfrastruktur inom Sammanhållningsfonden (1994); revisionsrättens ordförande (1996–1999). Avled den 18 maj 2021.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nederländerna

  Född i Voorburg den 13 december 1931; examen i ekonomisk vetenskap från Amsterdams universitet (1957); ledamot av Nederländernas kontor för central planering (1958); biträdande chef för kontoret för central planering (1966);

  föreläsare vid det internationella institutet för samhällsvetenskap (1960). Generaldirektör för budgeten vid finansministeriet; ledamot/vice ordförande för EG:s kommitté för ekonomisk politik (1969); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 31 december 1995: revision av utgifter för energi, forskning och investeringar (1977); arbetsmetoder och fortbildning; huvudföredragande för årsrapporten (1981); Europeiska regionala utvecklingsfonden, utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket; integrerade medelhavsprogram; samordning av strukturfonderna; ordförande 1993–1995.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italien

  Född i Rom den 11 april 1927; juristexamen (1947); godkänd vid ett uttagningsprov för handläggare vid ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet (1949); domare vid Italiens högre revisionsorgan (1953);

  rådgivare vid Italiens högre revisionsorgan (1970). Ledamot av Natos internationella revisorskollegium (1973); ordförande för Natos internationella revisorskollegium (1974); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 31 december 1992: revisionsrättens ordförande 1990 till 1992. Avled den 24 oktober 2020.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxemburg

  Född i Esch-sur-Alzette den 10 maj 1927; doktorsexamen i juridik; advokat och medlem i Luxemburgs advokatsamfund (1953); den första redaktören för den internationella nyhetsbyrån Agence Europe (1955);

  biträdande talesperson för Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet (1960). Chef för de tre europeiska gemenskapernas informationskontor i New York (1964); chef för avdelningen för information till tredjeländer vid Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission (1967); minister för ekonomi, de fria yrkena, turism, transport och energi i Luxemburgs regering (1969); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 20 december 1989: revisionsrättens ordförande från 1984 till 1989. Avled den 15 november 2019.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Frankrike

  Född i Paris den 22 maj 1931; examen i juridik; examen från Institut d’études politiques i Paris; studier vid École d’Administration, sektionen för ekonomi och finans (1956); finansministeriet (1958);

  generalsekretariatet för interministeriella ekonomiska samarbetsfrågor (1961). Sakkunnig vid premiärministerns kansli (1962); conseiller maître vid Frankrikes högre revisionsorgan; direktör för fonden för vägledning och reglering av jordbruksmarknaderna (1967); parlamentsledamot för Finistère (1968); minister för post och telekommunikationer (1974); styrelsemedlem i Caisse Nationale de Crédit Agricole och Air France; ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 20 december 1989; revisionsrättens ordförande från 1981 till 1984.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irland

  Född i Cork den 19 januari 1919; olika tjänster inom offentlig förvaltning (1937); tjänsteman och sedan biträdande handläggare vid finansministeriet (1946); förste handläggare (1962) och biträdande statssekreterare för budgeten (1968);

  undersekreterare, chef för avdelningen för offentliga utgifter med ansvar för alla frågor som rör offentliga utgifter (1971). Statssekreterare vid finansdepartmentet; direktör vid Irlands centralbank; suppleant i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling; ledamot av samordningskommittén för kortsiktig ekonomisk och finansiell politik (EEG); ledamot av National Economic and Social Council; ledamot av National Science Council; ledamot av styrelsen och verkställande kommittén för institutet för ekonomisk och social forskning; revisor när det gäller flera olika budgetanslag, inklusive anslag till finansministerns kansli (1976); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 17 maj 1986; revisionsrättens ordförande 1977–1981; avled den 28 mars 2009.

  Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)