Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten) omfattas av rättsliga skyldigheter när det gäller skydd av personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725(opens in new window) (EU:s dataskyddsförordning).

I enlighet med artikel 43.1 i dataskyddsförordningen har revisionsrätten utsett en person till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets främsta uppgift är att på ett oberoende sätt säkerställa att dataskyddsförordningen tillämpas inom revisionsrätten.

Dataskyddsombudet har bland annat följande uppgifter:

 • Informera och ge råd till personer med ansvar för behandling av personuppgifter, bland annat både (under)entreprenörer och personal, om deras skyldigheter och dataskyddsrättigheter.

 • Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan EU-lagstiftning som innehåller dataskyddsbestämmelser, inbegripet interna regler.

 • Övervaka efterlevnaden av revisionsrättens strategier och förfaranden för dataskydd, inbegripet ansvarstilldelning.

 • Öka medvetenheten och utbilda personal som deltar i behandling av personuppgifter.

 • Utföra eller organisera granskningar för att kontrollera revisionsrättens efterlevnad av skyldigheterna i fråga om dataskydd.

 • Säkerställa att personer vars uppgifter behandlas informeras om sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Ge råd om en anmälan eller underrättelse måste göras till följd av en personuppgiftsincident.

 • Ge råd i samband med att en konsekvensbedömning avseende dataskydd utförs, övervaka genomförandet och samråda med Europeiska datatillsynsmannen vid eventuellt tvivel om behovet av en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

 • Ge råd om behovet av att i förväg samråda med Europeiska datatillsynsmannen i fall där behandlingen av personuppgifter skulle utgöra en allvarlig risk för fysiska personers rättigheter och friheter och där den personuppgiftsansvariga anser att risken inte kan minskas genom åtgärder som är rimliga med avseende på tillgänglig teknik och genomförandekostnader.

 • Besvara begäranden från Europeiska datatillsynsmannen.

 • Se till att rättigheter och friheter för de personer vars uppgifter behandlas inte påverkas negativt av behandlingen.

Dataskyddsombudet kan ge praktiska rekommendationer för att förbättra dataskyddet vid revisionsrätten.

Personalkommittén, personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, revisionsrättens personal och andra enskilda personer får rådfråga dataskyddsombudet i alla frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av dataskyddsförordningen, utan att behöva gå den officiella vägen.

Dataskyddsombudet får på eget initiativ eller på begäran av varje enskild person utreda frågor och händelser som har direkt samband med hans eller hennes uppgifter och rapportera tillbaka till den person som beställde utredningen.

Ingen ska lida förfång för att ha kontaktat dataskyddsombudet med anledning av en påstådd överträdelse av förordningen eller andra dataskyddsbestämmelser.

Register

Dataskyddsombudet för också ett register över all behandling av personuppgifter som utförs av revisionsrätten, med information om syftet med och villkoren för behandlingen.

Dataskyddsdagen

Den antog Europarådet konvention 108(opens in new window), det första rättsligt bindande internationella instrumentet för dataskydd. För att högtidlighålla detta viktiga framsteg firar Europarådets medlemsstater tillsammans med EU:s institutioner, byråer och organ Dataskyddsdagen den varje år. Syftet med dagen, som i övriga världen även kallas Europeiska dataskyddsdagen, är att öka medvetenheten om och främja bästa praxis inom integritets- och dataskydd.

Europeiska revisionsrätten

Elena MAPELLE

Ansvarig för dataskydd

K1 233 kontor

12, Rue Alcide De Gasperi

L-1615 LUXEMBOURG

Tel: (+352) 4398-47777

E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu​

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?