Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπέχει νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725(opens in new window) (European Union Data Protection Regulation, EUDPR).

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 1, του EUDPR, το ΕΕΣ έχει ορίσει υπάλληλό του ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Βασικό καθήκον της ΥΠΔ είναι να εργάζεται κατά τρόπο ανεξάρτητο, μεριμνώντας για την εφαρμογή του EUDPR στο ΕΕΣ.

Στα καθήκοντα της ΥΠΔ περιλαμβάνονται:

 • η ενημέρωση και η παροχή συμβουλών προς τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών και προς τους αντισυμβαλλόμενους του οργάνου και τους υπεργολάβους τους, καθώς και προς το προσωπικό του ΕΕΣ, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους από την άποψη της προστασίας των δεδομένων,

 • η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον EUDPR και τη λοιπή νομοθεσία της ΕΕ που περιέχει διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, περιλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων του οργάνου,

 • η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων του ΕΕΣ, περιλαμβανομένης της ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων,

 • η ενημέρωση και η επιμόρφωση των υπαλλήλων που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • η διενέργεια ή η διοργάνωση ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του ΕΕΣ με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία δεδομένων,

 • η διασφάλιση ότι τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους βάσει του EUDPR,

 • η παροχή συμβουλών σχετικά με την αναγκαιότητα κοινοποίησης ή ανακοίνωσης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • η παροχή συμβουλών όταν διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, η παρακολούθηση της υλοποίησή της και η αναζήτηση της γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων,

 • η παροχή συμβουλών όσον αφορά την ανάγκη προηγούμενης διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ, στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι της άποψης ότι ο κίνδυνος είναι αδύνατον να μετριαστεί με εύλογα μέσα, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων τεχνολογιών και των σχετικών εξόδων,

 • η απάντηση στα αιτήματα του ΕΕΠΔ,

 • η διασφάλιση ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν θίγονται από την επεξεργασία αυτή.

Η ΥΠΔ μπορεί να διατυπώνει πρακτικές συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων στο ΕΕΣ.

Η επιτροπή προσωπικού, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτή, οι υπάλληλοι του ΕΕΣ ή και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο μπορούν να ζητούν τη γνώμη της ΥΠΔ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του EUDPR.

Η ΥΠΔ μπορεί να προβαίνει, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου, στη διερεύνηση ζητημάτων και περιστατικών που σχετίζονται ευθέως με τα καθήκοντά της και, στη συνέχεια, να ενημερώνει το πρόσωπο που ζήτησε την έρευνα.

Ουδείς υφίσταται καμία συνέπεια επειδή επικοινώνησε με την ΥΠΔ σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του EUDPR ή άλλων κανόνων περί προστασίας δεδομένων.

Μητρώο με τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Η ΥΠΔ τηρεί επίσης μητρώο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΕΕΣ. Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τους όρους των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων

Στις , το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε τη Σύμβαση 108(opens in new window) , που αποτελεί την πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Προκειμένου να τιμήσουν αυτή την εξέλιξη-ορόσημο, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, εορτάζουν στις κάθε χρόνο την «Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων». Σκοπός της ημέρας αυτής, η οποία είναι γνωστή ανά τον κόσμο και ως «Ημέρα της Ιδιωτικότητας των Δεδομένων», είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Elena MAPELLE

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Καμπίνα K1 2/33

12, Rue Alcide de Gasperi

L-1615 LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398-47777

Ηλεκτρ. διεύθυνση: eca-data-protection@eca.europa.eu​

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?