No
Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine, Luxembourg 12.–13. oktoober
Logo-CC2017.png 
 
 
ELi kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee 2017. aasta kohtumine toimus Euroopa Kontrollikoja korraldamisel ja juhtimisel Luxembourgis. ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ning EUROSAI sekretariaadi ja SIGMA esindajad osalesid kohtumisel aktiivsete vaatlejatena.
 
Kontaktkomitee kohtumise peateema oli kõrgeimate kontrolliasutuste potentsiaalne roll ELi kodanike usalduse taastamisele kaasa aitamisel. Teema valik tulenes praegusest olukorrast, kus liikmesriigid on silmitsi üha suuremate väljakutsetega, avaliku sektori rahalisi vahendeid napib ning ELi kodanikud on selgelt kaotamas usaldust oma liikmesriikide ja ELi institutsioonide suhtes. Eelkirjeldatud kontekstis käsitlesid kohtumisest osavõtjad kõrgeimate kontrolliasutuste uuenduslikke audititooteid ja suhtlemist sidusrühmadega, mille eesmärk on suurendada usaldust nii liikmesriikide kui riigiüleste institutsioonide suhtes. Arutelusid juhtis Šveitsi kõrgeima kontrolliasutuse asedirektor Brigitte Christ.
 
Paneelarutelu käigus jagasid oma mõtteid kolm külalisesinejat. Euroopa Parlamendi liige ja eelarvekomisjoni liige Jean Arthuis käsitles teemat ELi vaatevinklist. Avaliku sektori läbipaistvuse ekspert Janos Bertok andis OECD seisukohast ülevaate sellest, kuidas parem valitsemistava aitab usaldust taastada. Šotimaa vannutatud raamatupidajate instituudi juht Anton Colella jagas oma mõtteid auditist kui ühiskonna jaoks väärtust andvast teenusest. Kohtumisel jagasid oma mõtteid ka Tytti Yli-Viikari (Soome kõrgeim kontrolliasutus), Vítor Caldeira (Portugali kõrgeim kontrolliasutus) ja Alex Brenninkmeijer (kontrollikoda). Kay Scheller (Saksamaa kõrgeim kontrolliasutus), Arno Visser (Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus) ja Didier Migaud (Prantsusmaa kõrgeim kontrolliasutus) kõnelesid ja tõid konkreetseid näiteid sidusrühmadega suhtlemisest.
 
Järgnevates aruteludes võttis kontaktkomitee teadmiseks oma töörühmade ja auditivaldkonna partnerite tegevuse ning kontaktkomitee kõrgeimatest kontrolliasutustest liikmete asjakohase tegevuse. See hõlmas eelkõige mitmepoolseid paralleelseid auditeid struktuuritoetuste panuse kohta strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse tööhõive ja/või hariduse valdkonnas (auditid tehti Saksamaa, Madalmaade ja Malta kõrgeimate kontrolliasutuste juhtimisel) ning jätkusuutlikku avaliku sektori rahandust ohustavate riskide kohta tehtud auditeid (need tehti Rootsi ja Soome kõrgeimate kontrolliasutuste juhtimisel).
 
Kontaktkomitee järgmine kohtumine toimub 2018. aasta oktoobris ning selle korraldaja ja eesistuja on Horvaatia kõrgeim kontrolliasutus.
 

 

gerhard-steger-video.PNG​​