Yes
No 

 

Sprawozdanie specjalne 11/2024: Unijna polityka przemysłowa w dziedzinie wodoru odnawialnego
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Przegląd 03/2024: Przegląd ram uzyskiwania pewności i kluczowych czynników przyczyniających się do występowania błędów w wydatkach w obszarze spójności za lata 2014–2020
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Sprawozdanie specjalne 10/2024: Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Rok budżetowy 2023 - Sprawozdanie z działalności delegowanego urzędnika zatwierdzającego (na podstawie art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Sprawozdanie specjalne 09/2024: Bezpieczeństwo dostaw gazu w UE
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Sprawozdanie specjalne 08/2024: Unijne ambicje w dziedzinie sztucznej inteligencji
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Sprawozdanie specjalne 07/2024: Systemy Komisji służące do odzyskiwania nieprawidłowych wydatków UE
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Europejski Trybunał Obrachunkowy – Działalność Trybunału w 2023 r.
Sprawozdanie specjalne 06/2024: Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Sprawozdanie specjalne 05/2024: Unijny rejestr służący przejrzystości
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Sprawozdanie specjalne 04/2024: Bezpieczny ruch drogowy w UE
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Przegląd 02/2024: Sprawozdawczość Komisji na temat praworządności
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Sprawozdanie specjalne 03/2024: Praworządność w UE
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Opinia 01/2024 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Instrumentu Wsparcia Reform i Wzrostu Gospodarczego na Bałkanach Zachodnich
Przegląd 01/2024: Działania UE dotyczące staży dla młodych ludzi
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Sprawozdanie specjalne 02/2024: Koordynacyjna rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Sprawozdanie specjalne 01/2024: Ograniczanie emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Sprawozdanie specjalne 29/2023: Unijne wsparcie na rzecz zrównoważonych biopaliw w transporcie
2024+ work programme
Program prac 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Sprawozdanie specjalne 27/2023: Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Sprawozdanie specjalne 28/2023: Zamówienia publiczne w UE
Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Radę i Komisję zadań na mocy odnośnego rozporządzenia za rok budżetowy 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Sprawozdanie specjalne 25/2023: Polityka UE w zakresie akwakultury
Special report 25/2023: EU aquaculture policy