No
No

Trybunał pragnie w jak największym stopniu przyczyniać się do budowy bardziej odpornej, zrównoważonej i sprawiedliwej Unii Europejskiej.

Z myślą o osiągnięciu tego zamiaru Trybunał wytyczył cele, które ukierunkowują prace kontrolerów. Cele te ujęte są w strategiach wieloletnich. Obecna strategia Trybunału obejmuje okres od 2021 do 2025 r.

Na okres 2021–2025 Trybunał przyjął trzy cele strategiczne:

  • Zapewnienie większej rozliczalności i przejrzystości oraz usprawnienie mechanizmów kontroli w odniesieniu do wszystkich rodzajów działań UE

  • Ukierunkowanie kontroli na obszary i zagadnienia, w których Trybunał może wnieść największą wartość dodaną

  • Zapewnienie wysokiego poziomu pewności za pośrednictwem kontroli w wymagającym i zmieniającym się otoczeniu

W strategii na lata 2021–2025 Trybunał przedstawił swoje wartości, misję i wizję, a także szczegółowo opisał, w jaki sposób zamierza osiągnąć cele strategiczne.

Poprzednie strategie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego