Yes
No

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyjął decyzję nr 6/2019 w sprawie polityki otwartych danych oraz ponownego wykorzystywania dokumentów, aby poprawić przepływ informacji między Trybunałem a ogółem społeczeństwa oraz ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji (art. 1 decyzji).

W tym kontekście Trybunał zobowiązał się – w miarę możliwości i w stosownych przypadkach – udostępniać w internecie dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, w formacie otwartym i nadającym się do odczytu maszynowego. 

 W niniejszej sekcji można znaleźć sprawozdania, które zostały opublikowane wraz ze zbiorami danych sporządzonymi zgodnie z decyzją Trybunału w sprawie otwartych danych. Dostępne są również informacje na temat danych przedstawionych w sprawozdaniach, w tym, w miarę możliwości, źródła tych danych oraz zastosowane metody i obliczenia.

Otwarte dane pochodzące z Trybunału są również dostępne na Portalu Otwartych Danych UE pod adresem data.europa.eu, gdzie można ponadto znaleźć zbiory danych opublikowane przez inne instytucje, organy i agencje UE oraz państwa członkowskie.