No
No
 
Trybunał Obrachunkowy jako instytucja UE przeprowadza kontrole w ramach określonych w przepisach unijnych.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jako instytucja UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej. Zyskał on ten status w r. wraz z wejściem w życie traktatu z Maastricht.

Europejski Trybunał Obrachunkowy – niezależny zewnętrzny kontroler UE

"Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrolę rachunków Unii" (TFUE art. 285)

Trybunał przeprowadza kontrole, mając na względzie dwa cele: poprawę zarządzania finansami oraz zapewnianie obywatelom UE informacji na temat sposobu wykorzystania środków unijnych.

Obowiązki Trybunału zgodnie z Traktatem

Uprawnienia Trybunału zostały określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

W Traktacie powierzono Trybunałowi następujące zadania.

Trybunał opracowuje sprawozdanie roczne dotyczące dochodów i wydatków UE.

  • Trybunał przeprowadza szczegółowe badanie rachunków finansowych UE. Jeśli ma podejrzenia, że wystąpiły w nich błędy, zgłasza ten fakt do dalszego rozpatrzenia.

  • W sprawozdaniu rocznym Trybunał przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oficjalną opinię, tzw. poświadczenie wiarygodności, na temat wiarygodności rachunków UE oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw.

Trybunał bada inne kwestie istotne w kontekście wydatków unijnych.

  • Trybunał publikuje sprawozdania specjalne, w których przedstawia swoje uwagi na temat konkretnych zagadnień, np. na temat skuteczności wydatkowania środków UE w danym obszarze polityki.
  • Pozostałe instytucje UE mogą zwrócić się do Trybunału o wydanie formalnej opinii w każdej kwestii dotyczącej budżetu UE.

Trybunał pomaga ponadto Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w przeprowadzaniu kontroli w zakresie wykonania budżetu.

Najważniejsze przepisy regulujące prace kontrolne Trybunału znajdują się w art. 310–325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Szczególne znaczenie w tym względzie mają trzy artykuły:

Regulamin

Działalność Trybunału regulują rozmaite przepisy i procedury wewnętrzne. Najistotniejszą rolę pod tym względem odgrywa regulamin, w którym określony jest sposób funkcjonowania Trybunału. Zgodnie z Traktatem regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej.

Zasady etyczne

Wytyczne w zakresie etyki oraz kodeks postępowania członków Trybunału są dostępne na stronie poświęconej etyce zawodowej.

Więcej informacji