No
No
 

Trybunał jest organem kolegialnym, w którego skład wchodzi 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego.

Trybunał jest podzielony na pięć izb, do których przypisani są członkowie oraz kontrolerzy.

Izby przyjmują sprawozdania specjalne, przeglądy, specjalne sprawozdania roczne i opinie, a na czele każdej z nich stoi wybrany na to stanowisko przewodniczący. Izby sporządzają też sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich Funduszy Rozwoju, które są przyjmowane przez cały Trybunał.

Posiedzenia Trybunału z udziałem wszystkich 27 członków odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu.

W Trybunale działa kilka komitetów, które podejmują decyzje na temat jego pracy i organizacji. Do Komitetu ds. Jakości Kontroli należy członek odpowiedzialny za jakość kontroli, który pełni funkcję przewodniczącego, oraz po jednym członku z każdej izby. Komitet ten podejmuje decyzje w sprawie strategii, standardów i metodyki kontroli Trybunału.

W skład Komitetu Administracyjnego wchodzą Prezes Trybunału, przewodniczący izb, członek odpowiedzialny za stosunki instytucjonalne oraz członek odpowiedzialny za jakość kontroli. Komitet podejmuje decyzje w sprawach związanymi z administracją, strategią, programem prac i komunikacją.

Prezes

Europejskim Trybunałem Obrachunkowym kieruje prezes, którego członkowie Trybunału wybierają ze swojego grona na trzyletnią, odnawialną kadencję. Sprawuje on urząd jako „pierwszy wśród równych sobie”. Prezes przewodniczy posiedzeniom Trybunału, czuwa nad należytym zarządzaniem instytucją i jej działaniami oraz reprezentuje Trybunał na zewnątrz, w szczególności w kontaktach z organem udzielającym absolutorium.

Członkowie

Każde państwo członkowskie nominuje kandydata na stanowisko członka Trybunału. Członkowie są oficjalnie mianowani przez Radę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna. Członkowie uroczyście zobowiązują się wypełniać swoje obowiązki z zachowaniem pełnej niezależności i z myślą o ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Członkowie Trybunału są przypisani do jednej z pięciu izb. Każdy z nich odpowiada za prowadzenie prac kontrolnych i czuwa nad sporządzaniem sprawozdań, które przyjmowane są w ramach odpowiedniej procedury na szczeblu izby lub całego Trybunału. Po przyjęciu sprawozdania odpowiedzialny za nie członek przedstawia je partnerom instytucjonalnym Trybunału, takim jak Parlament Europejski i Rada, jak również mediom.

Złożone z 27 członków kolegium jest najwyższym organem decyzyjnym Trybunału. Członkowie są ponadto uprawnieni do podejmowania decyzji w ogólniejszych kwestiach natury strategicznej i administracyjnej.

Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny to najwyższy rangą urzędnik w Trybunale, mianowany przez Trybunał na sześcioletnią, odnawialną kadencję. Odpowiada on za zarządzanie personelem oraz administrację w Trybunale.

Sekretarz Generalny jest również odpowiedzialny za sekretariat Trybunału, który zarządza dokumentacją i procedurami wewnętrznymi instytucji. W skład sekretariatu generalnego wchodzą też inspektor ochrony danych i urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji.

Pracownicy Trybunału

Personel Trybunału liczy około 900 pracowników. Większość z nich to kontrolerzy, lecz wielu zatrudnionych jest też w działach tłumaczeń i administracji ogólnej.

Kontrolerzy mają różnorodne wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze publicznym i prywatnym, m.in. w dziedzinie księgowości, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, prawa i ekonomii. Tłumacze dbają o to, by obywatele UE mogli zapoznać się z publikacjami Trybunału we wszystkich językach urzędowych UE.

Trybunał zatrudnia pracowników ze wszystkich państw członkowskich. Jako urzędnicy służby cywilnej UE podlegają oni przepisom unijnego regulaminu pracowniczego. Liczba zatrudnionych w Trybunale kobiet i mężczyzn jest niemal taka sama.

Trybunał jest dumny, że od udało mu się stworzyć kadrę, która wykazuje się zaangażowaniem, profesjonalizmem i dysponuje dużym doświadczeniem, dzięki czemu aktywnie przyczynia się do ochrony interesów finansowych obywateli UE.