No
No

Unia Europejska angażuje się na rzecz ochrony środowiska na całym świecie, a w zakres tych działań wchodzi również polityka ochrony środowiska wdrażana w instytucjach unijnych. Jako instytucja UE Europejski Trybunał Obrachunkowy ma obowiązek przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie w swojej bieżącej działalności zasad dobrego ekozarządzania.

Polityka ochrony środowiska

W dniu 13 listopada 2015 r. Trybunał przyjął politykę ochrony środowiska formalizującą jego udział w inicjatywie na rzecz wysokiej jakości ekozarządzania. W ramach tej polityki Trybunał zobowiązuje się do:

  • podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji dwutlenku węgla,
  • promowania oszczędnego gospodarowania energią oraz podejmowania kroków w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej, wody i papieru,
  • uwzględniania kryteriów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
  • stosowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami,
  • zachęcania wszystkich pracowników do działania w zrównoważony sposób i angażowania się na rzecz osiągnięcia celów tej polityki.

Norma środowiskowa ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Trybunał spełnia wymogi uzgodnionej na poziomie międzynarodowym normy jakości ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskowego) i uzyskał oficjalny certyfikat ISO 14001.

Powiązane dokumenty

System ekozarządzania i audytu (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Trybunał uczestniczy w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Jest to narzędzie zarządzania umożliwiające ocenę, sprawozdawczość i poprawę efektów działalności środowiskowej danej organizacji. Trybunał został zarejestrowany w systemie EMAS w marcu 2017 r. i w skuteczny sposób prowadzi system zarządzania środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EMAS (WE) nr 1221/2009, zmienionym rozporządzeniem (UE) 2017/1505, i normą ISO 14001.

Dodatkowe informacje zawarto w deklaracji środowiskowej Trybunału, która została zatwierdzona przez akredytowanego weryfikatora. Przedstawiono w niej efekty działalności środowiskowej Trybunału i plany dotyczące dalszych ulepszeń.

Sprawozdanie dotyczące śladu węglowego Trybunału

W 2014 r. Trybunał sporządził swój pierwszy bilans dwutlenku węgla w celu oszacowania emisji gazów cieplarnianych generowanych w ramach swojej działalności, przyjmując jednocześnie za cel systematyczne ograniczanie emisji CO2.

Bilans ten – co roku aktualizowany i publikowany – pozwala monitorować działania Trybunału służące redukcji śladu węglowego instytucji.

Obecnie w Trybunale trwają prace nad planem działań na rzecz ograniczenia emisji w perspektywie do 2030 r., zgodnie z celami ustanowionymi w Europejskim Zielonym Ładzie.

Przydatne linki: