No
No
 

Trybunał od momentu powstania konsekwentnie współpracuje z najwyższymi organami kontroli (NOK) państw członkowskich UE.

Współpraca dwustronna w ramach kontrolowania funduszy unijnych

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe organy kontroli państw członkowskich powinny współpracować na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując własną niezależność. Współpraca pomiędzy NOK państw członkowskich UE a Trybunałem sięga początku istnienia Trybunału w r. Z biegiem lat uległa ona zacieśnieniu.

Współpraca wielostronna na szczeblu Komitetu Kontaktowego

Trybunał współpracuje czynnie z najwyższymi organami kontroli państw członkowskich UE na forum Komitetu Kontaktowego.
W skład Komitetu Kontaktowego wchodzą prezesi NOK UE oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Posiedzenia Komitetu odbywają się co roku. Komitet stanowi platformę współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń zawodowych z zakresu kontroli funduszy UE oraz innych zagadnień związanych z Unią Europejską. Bieżące kontakty utrzymywane są poprzez łączników wyznaczonych przez każdą z instytucji. Opracowywaniem wspólnych stanowisk i praktyk zajmują się grupy robocze, sieci i grupy zadaniowe.

 

Sieć najwyższych organów kontroli z krajów kandydujących oraz potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE

Trybunał współpracuje z NOK krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, aby usprawnić regularną wymianę informacji, rozwijać metodykę kontroli oraz promować szkolenia zawodowe. Współpraca ta odbywa się w ramach SIGMA (wsparcia na rzecz usprawnień w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania), wspólnej inicjatywy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz UE.

Główną platformą współpracy jest sieć NOK krajów kandydujących oraz potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, która działa na podobnych zasadach jak Komitet Kontaktowy. Od wielu lat obejmuje ona okresowe spotkania szefów NOK i łączników, a także grupy robocze, seminaria, warsztaty i kontrole równoległe. Głównym celem jest promowanie korzystania z metod i technik kontroli zgodnych z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami UE.

network  

Przydatne linki