No
No
 

Sprawozdania z działalności stanowią coroczny przegląd prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawiane są główne rezultaty prac i osiągnięcia Trybunału z minionego roku oraz najważniejsze zmiany w jego środowisku kontroli i wewnętrznej organizacji.

Sprawozdanie delegowanego urzędnika zatwierdzającego zawiera informacje na temat sposobu zarządzania zasobami przez Trybunał oraz sposobu funkcjonowania jego systemów kontroli wewnętrznej. Zapewnia ono rozliczalność z zarządzania instytucją zarówno w obrębie Trybunału, jak i na zewnątrz, względem władz budżetowych. Jest przesyłane Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium.

W sprawozdaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju zawarto informacje na temat praktyk i postaw Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mogą zainteresować partnerów instytucjonalnych Trybunału i obywateli UE. Przedstawiono w nim środowiskowe, gospodarcze i społeczne skutki działań instytucji.