Yes
Yes

​Mūsu revīzijas darba rezultāti tiek publicēti ziņojumos.

 

Gada pārskatos mēs aprakstām finanšu un atbilstības revīziju darba rezultātus saistībā ar ES budžetu. Tajos ir iekļauta mūsu ticamības deklarācija, ko Eiropas Parlaments izmanto, lemjot par to, vai apstiprināt ES budžeta izpildi (budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā) attiecīgajā gadā.

 

Īpašajos gada ziņojumos izklāstām rezultātus, ko iegūstam, veicot ES aģentūru, decentralizētu struktūru un kopuzņēmumu ikgadējās finanšu revīzijas.

Katru gadu mēs veicam arī vairākas lietderības un atbilstības revīzijas dažādās konkrētās izdevumu un politikas jomās. Šo revīziju rezultātus atspoguļojam īpašajos ziņojumos.

 

Laiku pa laikam mēs publicējam arī apskatus un atzinumus.

Apskatos mēs aprakstām un analizējam aktuālas ES politikas jomas vai jautājumus.

 

Pārējās ES iestādes var lūgt mums izvērtēt jaunus vai atjauninātus ES tiesību aktus, kas būtiski ietekmē ES finanšu pārvaldību. Šādos gadījumos mēs izvērtējuma rezultātus izklāstām atzinumos.

Visus ziņojumus, atzinumus un apskatus mēs publicējam šajā tīmekļa vietnē visās oficiālajās ES valodās.

Ieskati gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par paredzētajām revīzijām. Ar tiem iecerēts sniegt informāciju personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu vai programmām.