Yes
No

​Euroopa Kontrollikoda võttis vastu otsuse nr 6–2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta, et parandada teabe liikumist kontrollikoja ja üldsuse vahel ning hõlbustada info laialdast taaskasutamist (artikkel 1).

Sellega seoses võttis kontrollikoda kohustuse teha tema valduses olevad dokumendid internetis kättesaadavaks avatud ja masinloetaval kujul (kui see on võimalik ja asjakohane). 

 Sellel leheküljel loetletud aruanded on avaldatud koos andmekogumitega, mis on koostatud kooskõlas kontrollikoja avatud andmete otsusega. Avaldatud on ka info aruandes esitatud andmete kohta, sealhulgas võimaluse korral andmeallikad ning kasutatud meetodid ja arvutused.

Kontrollikoja avaldatud avatud andmed on kättesaadavad ka ELi avatud andmete portaali kaudu aadressil data.europa.eu koos teiste ELi institutsioonide, organite ja asutuste ning ELi liikmesriikide andmekogumitega.