No
No
 

Alates loomisest on kontrollikoda järjepidevalt edendanud ELi vahendite auditeerimisel koostööd liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega.

Kahepoolne koostöö ELi rahaliste vahendite auditeerimisel

ELi toimimise lepingu kohaselt peavad kontrollikoda ja liikmesriikide auditeerimisasutused usalduslikult koostööd tegema, säilitades samal ajal oma sõltumatuse. Koostöö ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja vahel sai alguse . aastal, kui kontrollikoda oli äsja loodud, ning on aastate jooksul tugevnenud.

Mitmepoolne koostöö kontaktkomitee tasandil

Kontrollikoda teeb ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega aktiivselt koostööd kontaktkomitee raames.
Kontaktkomiteesse kuuluvad ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ja kontrollikoja president ning see tuleb kokku igal aastal. Kontaktkomitee edendab koostööd ning tööalaste teadmiste ja kogemuste vahetamist ELi rahaliste vahendite auditeerimisel ja muudel ELiga seonduvatel teemadel. Igapäevast kontakti hoitakse iga asutuse poolt määratud kontaktametnike kaudu. Ühiste seisukohtade ja tavade väljatöötamiseks on loodud töörühmad, võrgustikud ja rakkerühmad.

 

Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kanditaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustik

Kontrollikoda teeb koostööd ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutustega, et soodustada regulaarset teabevahetust, arendada välja auditimeetodeid ja edendada erialast väljaõpet. Sel alal tehakse koostööd SIGMA-ga (toetusprogramm valitsemise ja juhtimise täiustamiseks), mis loodi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Euroopa Liidu ühisinitsiatiivil.

Üks tähtsamaid koostöövahendeid on ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustik, mis sarnaneb tegevuselt kontaktkomiteega. Aastate jooksul on võrgustiku abil korraldatud kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja kontaktametnike regulaarseid kohtumisi, tegutsevad töörühmad, korraldatakse seminare, töötube ja paralleelseid auditeid. Põhieesmärk on edendada rahvusvahelistele standarditele ning ELi heale tavale vastavaid auditimeetodeid ja -tehnikaid.

network  

Seotud lingid

ELi kõrgeimad kontrolliasutused
Kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustik