No
No

Euroopa Kontrollikoda annab ära kasutusest kõrvaldatud laua- ja sülearvuteid, ekraane, printereid ning muid IT-seadmeid, mille omandamist võivad taotleda ametlikult ELi riikides asuvad mittetulundusühingud, kohalikud kogukondlikud keskused ja koolid.

Kontrollikoda palub ülalkirjeldatud tehnika omandamiseks esitada taotluse vastavalt käesolevas dokumendis esitatud eeskirjadele.

Kasutusest kõrvaldatud IT-seadmete annetamise otsustab kontrollikoda omal äranägemisel ning juhtumipõhiselt. Konfidentsiaalsuse ja tarkvaralitsentside tingimuste täitmiseks eemaldatakse kõigist laua- ja sülearvutitest enne nende annetamist andmed ja tarkvara.

Kuidas taotleda?

 1. Taotluse esitamiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm (vt lehekülje all toodud lingid). Täidetud taotlused, millele on lisatud kasutusest kõrvaldatud IT-seadmeid taotleva organisatsiooni kirjapäisega motivatsioonikiri, tuleb saata postiga järgnevale aadressile: European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Juhime tähelepanu asjaolule, et aktsepteeritakse vaid inglise või prantsuse keeles esitatud taotlusvorme ja motivatsioonikirju. Motivatsioonikiri peab sisaldama üksikasjalikku selgitust taotluse eesmärgi kohta.
 3. Taotlusvorm peab olema allkirjastatud.

Taotlemistingimused


 • Taotleja peab olema kas sotsiaal- või haridusvaldkonnas tegutsev mittetulundusühing, kohalik kogukondlik keskus või avalik- või eraõiguslik haridusasutus (nt kool). Poliitilised parteid toetust taotleda ei saa.
 • Eraisikute esitatud taotlusi vastu ei võeta. Kontrollikoda otsustab omal äranägemisel taotlejate tingimustele vastamise ning võib taotluse ka tagasi lükata.
 • Koolidel peavad olema pädevate ametkondade väljastatud koolitusload. Seetõttu peab taotlus sisaldama tõendit selle kohta, et selle esitanud koolil on koolitusluba (nt haridusministeeriumi väljastatud registreering, riigiteataja väljavõte jne). Mittetulundusühingud peavad esitama tõendi selle kohta, et nad on registreeritud mõnes ELi liikmesriigis (nt õiguslik vorm, mittetulundusühingu registreerimistunnistus jne).

Tingimustele vastavatele taotlustele vastatakse nende laekumise järjekorras. Kui taotluse saamise hetkel vabu seadmeid ei ole, teavitatakse kooli või organisatsiooni kirjalikult sellest, et taotlust käsitletakse siis, kui seadmed on jälle saadaval.

Edukaks osutunud taotlejad

Edukaks osutunud taotleja peab organiseerima ja täies mahus tasuma IT-seadmete transpordi kontrollikoja hoonest Luxembourgis (Kirchberg) seadmete lõplikku sihtpunkti, või tulema ise kahe kuu jooksul peale kinnitava kirja saamist kontrollikotta (Luxembourg, Kirchberg) seadmetele järele. Kontrollikojal puuduvad võimalused seadmete transpordiks ettevalmistamiseks.

Kui seadmetele tuleb järele keegi kolmas isik, peab taotleja esitama kontrollikojale isiku(te) nime(d) ja andmed ning saabumisaja. Seadmed antakse kätte vaid allkirja ja tõendavate dokumentide alusel.

Edukaks osutunud taotlejad peavad seadmete üleandmisel allkirjastama paberi, milles nad muu hulgas kinnitavad, et:

 • kontrollikojal on õigus IT-seadmete annetuse saanud projekti külastada;
 • lubavad kontrollikojal oma veebisaidil annetust kirjeldada ning avaldada selle saanud organisatsiooni nime ja asukoha;
 • kontrollikoda ei anna annetatud seadmetele mingit tuge ega garantiisid;
 • tasuvad sihtriigis kõik seadmete maaletoomisega seotud maksud;
 • organiseerivad IT-seadmete transpordi ja tasuvad kõik transpordikulud Luxembourgist seadmete lõplikku sihtpunkti;
 • tagavad seadmete eluea lõppedes nende keskkonnasäästliku käitlemise.

Kasulikud lingid​