No
No

Vi reviderer EU's finanser - en afgørende opgave, der sigter mod at forbedre ansvarligheden og gennemsigtigheden og derved øge borgernes tillid. Vi undersøger indtægter og udgifter på alle EU's arbejdsområder, fra vækst og beskæftigelse til miljøpolitik og klimaindsats.

Vi forbedrer den offentlige ansvarlighed i EU

Vores arbejde hjælper de øvrige EU-institutioner og medlemsstaterne til bedre at forvalte og overvåge anvendelsen af EU's midler. Vores arbejde er især vigtigt for Europa-Parlamentet, når det skal afgøre, om EU's regnskab for det foregående år er korrekt, og om midlerne anvendes korrekt, en proces, der kaldes "meddelelse af decharge".

Vi holder EU's politiske beslutningstagere og borgere ajour

Vi udarbejder relevante og autoritative revisionsberetninger, som yder et vigtigt bidrag til, hvordan EU bruger sine penge og gennemfører sine politikker. Vores beretninger tilfører merværdi til politikudviklingen: De giver politiske beslutningstagere oplysninger om områder, hvor EU i fremtiden har brug for at handle bedre. De er også klare og let tilgængelige, fordi vi mener, at de europæiske borgere nemt skal kunne se, hvad deres penge er blevet brugt til, og om de er blevet brugt fornuftigt og i overensstemmelse med reglerne.

reports 

Kun oplysningerne i vores publikationer er offentligt tilgængelige. For at beskytte det professionelle forhold mellem revisor og den reviderede enhed behandler vi altid støttedokumenter og revisionsbeviser fortroligt.

Vi udsender vores revisionsberetninger og udtalelser på alle officielle EU-sprog. På vores sociale medier kommunikerer vi på engelsk.

Vi samarbejder tæt med andre overordnede revisionsorganer

Omkring 80 % af EU's budget forvaltes i fællesskab af Kommissionen og medlemsstaterne, og Kommissionen forvalter også visse midler (f.eks. genopretnings- og resiliensfaciliteten) under direkte forvaltning med medlemsstaterne som støttemodtagere. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at oprette systemer for overvågning og intern kontrol for at sikre, at EU's midler anvendes korrekt og i overensstemmelse med reglerne. Som supplement til det arbejde, Revisionsretten udfører, reviderer mange af medlemsstaternes overordnede revisionsorganer EU-midler, som forvaltes og anvendes af deres nationale administrationer. Vi arbejder tæt sammen med de nationale revisionsorganer for at sikre, at EU's udgifter kontrolleres lige nøje i hele EU.

 

Vi bidrager til at fastsætte standarder for revision af offentlige finanser

Vi lægger vægt på at være forrest i udviklingen inden for forvaltning og revision af offentlige finanser. I fora som INTOSAI spiller vi en aktiv rolle i fastsættelsen af revisionsstandarder.

Vi gør en forskel med vores arbejde

Vores arbejde har en reel indvirkning på den måde, EU fungerer på. Politiske beslutningstagere i de andre institutioner finder vores beretninger nyttige, og eksterne kontrollanter bedømmer konsekvent kvaliteten til at være høj. Kommissionen accepterer og gennemfører næsten alle vores anbefalinger fuldt ud. Og når vi vender tilbage til et revisionsområde, efter at vores beretninger er blevet offentliggjort, konstaterer vi konsekvent, at vores anbefalinger har haft en positiv indvirkning.

Vi bidrager til at bekæmpe svig

De fleste fejl, vi støder på i vores arbejde, er ikke forsætlige, men snarere udtryk for svagheder i EU's strenge budgetregler. Nogle gange støder vi dog på noget, der er suspekt. Som EU's eksterne revisor har Revisionsretten ikke mandat til at undersøge sager med mistanke om svig mod EU's finansielle interesser.

Når vi får mistanke om, at der kan være foregået noget ulovligt, indberetter vi det til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som er den tjenestegren i Kommissionen, der er ansvarlig for tilbundsgående undersøgelser af formodede tilfælde af svig og korruption. Alle kan indberette formodede tilfælde af svig til OLAF. Hvis du ønsker at gøre OLAF opmærksom på noget, kan du kontakte OLAF ved at klikke her.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Vi sender også alle de oplysninger og beviser, som vi anser for relevante, til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som er EU's uafhængige myndighed, der efterforsker og retsforfølger lovovertrædelser, som skader EU's finansielle interesser. Der findes nærmere oplysninger i vores samarbejdsordning med EPPO,(opens in new window) som vi indgik i 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Links