Yes
No

​Den eksterne revisors beretninger om Den Europæiske Revisionsrets regnskaber

Uden at det i øvrigt berører artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvorved Revisionsretten får pålagt ansvaret for revisionen af samtlige Unionens indtægter og udgifter, og samme traktats artikel 319 om meddelelse af decharge, har Revisionsretten siden afslutningen af regnskabsåret 1987 hvert år fået regnskaberne over sine indtægter og udgifter revideret af en ekstern revisor.

Den eksterne revisors beretninger om Revisionsrettens regnskaber for regnskabsårene 1987 til 1991 blev kun sendt til formanden for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.

I overensstemmelse med en afgørelse, Revisionsrettens medlemmer traf på mødet den 8. juli 1993, er den eksterne revisors beretninger siden beretningen om regnskabsåret 1992 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Siden den nye finansforordning fra 2018 offentliggøres kun de konsoliderede regnskaber i EU-Tidende. Revisionsretten offentliggør dog fortsat sine årsregnskaber på sit websted.

Links