No
No

EU sleduje své cíle prováděním politik. Tyto politiky financuje ze svého rozpočtu. Činnost Účetního dvora zahrnuje audit tohoto rozpočtu a politik, které podporuje.

Na co jsou finanční prostředky vynakládány?

Během víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 vynaloží EU výrazně více prostředků než v předchozím programovém období 2014–2020. Během tohoto období bude EU moci vynaložit 1,8 bilionu EUR (vyjádřeno v cenách roku 2018). Kromě revidovaného VFR na období 2021–2027 v hodnotě 1,1 bilionu EUR tato částka zahrnuje až 750 miliard EUR na nástroj na podporu oživení, iniciativu „Next Generation EU“, která je reakcí EU na krizi COVID-19. 27 členských států rovněž souhlasilo s částečným financováním tohoto programu obnovy prostřednictvím emise veřejného dluhu. Tato rozhodnutí představují skutečně historický posun ve financování EU.

Next generation EU
© Evropské unie

Roční výdaje EU z VFR odpovídají přibližně 1 % hrubého národního důchodu (HND) EU. Pro srovnání, na domácí veřejné výdaje ve 27 členských státech EU připadá přibližně 50 % HND.

Výdaje EU fungují takto: každých sedm let přijímá Rada Evropské unie se souhlasem Evropského parlamentu celkový plán výdajů (VFR), kterým se řídí výdaje ve všech oblastech politiky EU na následující sedmileté období. Komise každoročně předkládá roční rozpočet EU. Částky, které navrhuje pro každou oblast politiky, musí být v mezích stropu stanoveného pro daný rok ve VFR.

Na období 2021–2027 stanoví VFR platby v celkové výši 1 074 miliardy EUR (v cenách roku 2018), tedy přibližně 153 miliard EUR ročně. Výdaje se uskutečňují v následujících okruzích (více informací naleznete zde).

  1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast
  2. Soudržnost, odolnost a hodnoty
  3. Přírodní zdroje a životní prostředí
  4. Migrace a správa hranic
  5. Bezpečnost a obrana
  6. Sousedství a svět
  7. Evropská veřejná správa

Největší podíl výdajů v rozpočtu VFR EU na období 2021–2027 připadá na soudržnost, odolnost a hodnoty (35 % rozpočtových částek), přírodní zdroje a životní prostředí (33 %) a jednotný trh, inovace a digitální oblast (12 %).

Kromě VFR na období 2021–2027 posiluje nástroj NGEU výdaje poskytované prostřednictvím nových a již plánovaných rozpočtových nástrojů EU dodatečnou částkou až 750 miliard EUR (v cenách roku 2018 ve formě úvěrů a nevratné podpory). Ústředním prvkem nástroje NGEU je Nástroj pro oživení a odolnost, který disponuje úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy EUR na podporu reforem a investic prováděných zeměmi EU. Nástroj pro oživení a odolnost se řídí výdajovým modelem, který se liší od modelů jiných nástrojů. Členské státy získávají finanční prostředky na základě dosažení milníků a cílů při provádění reforem a investic, nikoliv na základě úhrady nákladů. U pěti programů (rozvoj venkova, Fond pro spravedlivou transformaci, Invest EU, RescEU, Horizont Evropa) financování z nástroje NGEU doplňuje prostředky z VFR na období 2021–2027, zatímco jeden program (REACT EU) je novou iniciativou.

Odkud finanční prostředky přicházejí?

Členské státy rozhodly, že příjmy, které obdrží z řady zdrojů, budou automaticky zaslány EU. Příjmy z těchto zdrojů se nazývají „vlastní zdroje“. Příjmy z vlastních zdrojů pocházejí především z cel vybíraných na vnějších hranicích EU, z příjmů každého členského státu na základě jeho HND a z vnitrostátních příjmů z DPH. Na rozdíl od standardního VFR je financování NGEU zajištěno finančními prostředky, které si na kapitálových trzích vypůjčuje Komise jménem EU. Předpokládá se, že část splátek EU souvisejících s NGEU pokryjí nové vlastní zdroje.

Kdo hospodaří s penězi?

Celkovou odpovědnost za plnění ročního rozpočtu EU nese Evropská komise. Většina výdajových programů je však řízena společně s vládami členských států, takže odpovědnost za ně nesou vlády členských států a Komise. Evropská komise provádí Nástroj pro oživení a odolnost v rámci přímého řízení s členskými státy jako příjemci. Finanční prostředky se vyplácejí přímo členským státům na základě pokroku při provádění jejich národních plánů pro oživení a odolnost, které posuzuje Komise a poté schvaluje Rada Evropské unie.

Kdo dohlíží na to, jak EU spravuje své peníze?

European Parliament
Evropský parlament - © Evropské unie
Fotografie: EP/Genevieve ENGEL

Evropský parlament zastupuje občany EU. Úlohou Parlamentu je se každý rok přesvědčit o tom, že Komise správně spravuje finanční prostředky EU, za něž odpovídá. Za tímto účelem Evropský parlament pečlivě zkoumá plnění rozpočtu na základě roční účetní závěrky sestavené Komisí. Pokud se Evropský parlament přesvědčí, že účetní závěrka je správná a že finanční prostředky byly vynaloženy řádně, oficiálně ji schválí postupem označovaným jako „udělení absolutoria“. Tady přichází na řadu EÚD: ve své výroční zprávě vydává výrok auditora o spolehlivosti roční účetní závěrky EU a o legalitě a správnosti uskutečněných operací. Evropský parlament vychází z našeho výroku auditora, když jménem občanů EU rozhoduje o schválení účetní závěrky EU.

Jaké finanční prostředky Účetní dvůr kontroluje?

Každý rok v souvislosti s naším prohlášením o věrohodnosti provádíme audit příjmů a výdajů v rámci rozpočtu EU. Předkládáme výrok o tom, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda uskutečněné operace byly v souladu s pravidly. Výsledky této práce zveřejňujeme ve (své) výroční zprávě a ve specifických výročních zprávách.

Ke správnosti výdajů Nástroje pro oživení a odolnost vydáváme samostatný výrok.

Provádíme také další audity (zejména audit výkonnosti, při němž kontrolujeme, zda byly prostředky vynaloženy rozumně, tj. hospodárně, efektivně a účinně) konkrétních výdajů a oblastí politiky, které EU podporuje, nebo témat týkající se rozpočtu a řízení, které zveřejňujeme ve zvláštních zprávách.

Související odkazy