No
No

Vztahy EÚD s Evropským parlamentem a Radou


EÚD pomáhá Evropskému parlamentu a Radě plnit jejich úkoly rozpočtových orgánů a orgánů příslušných k udělení absolutoria při kontrole plnění rozpočtu EU.

Právním základem vztahů EÚD s Evropským parlamentem a Radou EU (Radou) je článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Podle SFEU je EÚD "nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při výkonu jejich pravomocí při kontrole plnění rozpočtu."

Jako nezávislý externí auditor EU prověřujeme příjmy a výdaje Unie a předkládáme Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Evropskému parlamentu a Radě předkládáme také v podobě zvláštních zpráv, přezkumů a stanovisek připomínky k různým konkrétním tématům.

Tím, že Parlamentu a Radě poskytujeme odborná zjištění a doporučení, pomáháme rozpočtovým orgánům EU stanovit, zda se finanční prostředky Unie správně vybírají a vynakládají, a pomáháme jim také sledovat, zda jsou prostředky z rozpočtu EU optimálně zhodnocovány.

Vztahy s orgány a institucemi

Během celého rozpočtového roku udržuje EÚD s Parlamentem a Radou aktivní dialog a současně jako nezávislý externí auditor EU zachovává svou nestrannost.

Jednou z našich hlavních priorit je předávat Parlamentu a Radě jasným a včasným způsobem naše auditní zjištění a doporučení. Díky dialogu mezi orgány má naše práce pozitivní dopad na finanční řízení EU a můžeme podporovat normotvůrce EU při rozhodování založeném na faktech a v legislativní práci.

Vztahy s Evropským parlamentem a Radou řídí a koordinuje tým pro vztahy s orgány a institucemi v rámci ředitelství pro předsednictví. Formálně za vnější vztahy EÚD, zejména s ostatními orgány a institucemi EU, odpovídá předseda EÚD. Předseda může úkoly pověřit člena zodpovědného za vztahy s ostatními orgány a institucemi, jehož mandátem je rozšiřovat a prohlubovat kontakty mezi EÚD a ostatními orgány, institucemi a subjekty EU.

Tým pro vztahy s orgány a institucemi můžete kontaktovat zde:

Vztahy s Evropským parlamentem

European Parliament
Evropským parlamentem - © Evropské unie
Fotografie: EP/Genevieve ENGEL

Výsledky práce EÚD jsou užitečné pro všechny výbory Evropského parlamentu a také mnoho dalších parlamentních struktur, jako jsou meziparlamentní delegace a politické skupiny. Různým výborům Evropského parlamentu a dalším parlamentním skupinám každoročně předkládáme výsledky své práce.

Klíčovým partnerem EÚD v Evropském parlamentu je Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Výbor CONT zodpovídá za vztahy Parlamentu s EÚD a vypracovává stanovisko Parlamentu ke jmenování našich členů a zabývá se našimi zprávami.

Výbor CONT je také zodpovědný za kontrolu plnění rozpočtu Unie, Evropského rozvojového fondu a orgánů a institucí financovaných EU. Má tedy významnou úlohu v každoročním postupu udílení absolutoria. Jelikož je naše kontrolní činnost základem udílení absolutoria, výbor a EÚD během celého rozpočtového roku těsně spolupracují. Výbor CONT také zodpovídá za sledování toho, zda je provádění politik EU nákladově efektivní. Proto výboru CONT předkládáme většinu svých zvláštních zpráv a přezkumů, přičemž výsledky kontrol výkonnosti se také v rostoucí míře předkládají různým odvětvovým výborům Evropského parlamentu, které se jimi pak zabývají.

Vztahy s Radou

European Council
Evropská rada - © Evropské unie

Činnost EÚD má význam pro mnoho přípravných orgánů Rady. Všechny své zvláštní zprávy předkládáme přípravným orgánům Rady kompetentním pro příslušnou oblast.

Hlavním partnerem EÚD v Radě je její Rozpočtový výbor, který má na starosti každoroční rozpočtový postup EU, včetně udílení absolutoria. Rozpočtový výbor kromě toho zodpovídá za veškerou legislativní činnost v oblasti finančních předpisů EU, včetně finančního nařízení.

V souladu s článkem 286 SFEU jmenuje Rada na základě nominace členských států a po konzultaci s Evropským parlamentem členy EÚD.

Vztahy s vládami a parlamenty členských států


Kontrolní zjištění a doporučení EÚD mohou členským státům pomáhat při rozhodování o otázkách souvisejících s řádným finančním řízením financí EU a s prováděním politik EU.

Členové EÚD udržují styky s příslušnými národními vládami a parlamenty. Klíčovými kontaktními subjekty EÚD v členských státech jsou ministerstva a parlamentní výbory zabývající se záležitostmi EU, financemi a veřejnými účty.

Tým EÚD pro vztahy s orgány a institucemi spolupracuje se zástupci národních parlamentů v Evropském parlamentu.

Postup udílení absolutoria

Každý rok Evropský parlament a Rada rozhodují o tom, zda schválí provádění rozpočtu EU Evropskou komisí v daném roce čili jí "udělí absolutorium". Tento proces se označuje jako každoroční postup udílení absolutoria.

President of the European Court of Auditors
Fotografie: multimediálního středisko EP

EÚD Parlament a Radu při jejich práci ve funkci rozpočtových orgánů EU podporuje tím, že jim předkládá výroční zprávy, které obsahují prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky EU a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

Postup udílení absolutoria zahajuje každý podzim předseda EÚD, když výboru CONT v Evropském parlamentu v den zveřejnění předkládá výroční zprávu. Následně předseda EÚD výroční zprávu představí celému Parlamentu na plenárním zasedání.

V Radě postup udílení absolutoria začíná tím, že předseda EÚD představí výroční zprávu Radě pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN).

Výbor CONT pořádá veřejná slyšení ke každé významné oblasti politik EU, která se vztahují na všechny orgány, instituce a subjekty EU. Těchto slyšení v souvislosti s absolutoriem se účastní členové zpravodajové EÚD, kteří představují jednotlivé kapitoly výroční zprávy EÚD a příslušné zvláštní zprávy a přezkumy.

Fotografie: Helena Piron / EÚD

Souběžně se slyšeními v souvislosti s absolutoriem v Parlamentu představují auditní týmy EÚD příslušné kapitoly výroční zprávy Rozpočtovému výboru Rady. Ten na základě výroční zprávy EÚD vypracuje návrh doporučení k udělení absolutoria, který předkládá výboru CONT Evropského parlamentu.

Na základě veřejných slyšení pořádaných na zasedání výboru CONT vypracuje výbor CONT o každé hlavní oblasti politik a orgánu či instituci zprávu o udělení absolutoria. Zprávy výboru CONT o udělení absolutoria se pak projednávají na plenární rozpravě o udělení absolutoria, na níž svá doporučení k udělení absolutoria předkládá i Rada. Parlament na tuto veřejnou rozpravu o udělení absolutoria zve předsedu EÚD a také komisaře zodpovědného za rozpočet EU.

Na plenárním zasedání hlasují všichni poslanci Evropského parlamentu o tom, zda Komisi a orgánům, institucím a subjektům EU udělí absolutorium za plnění rozpočtu EU.

Po hlasování podepíše předseda Parlamentu usnesení o absolutoriu. Když Parlament absolutorium udělí, oficiálně se tím uzavře účetnictví Komise za daný rok. Pokud odmítne absolutorium některému orgánu, instituci či subjektu EU udělit, odkládá se rozhodnutí do následujícího podzimu.

V době, kdy je postup udílení absolutoria ukončen, probíhá již následující postup. Tím, že podporuje rozpočtové orgány a orgány příslušné k udělení absolutoria – jmenovitě Evropský parlament a Radu – při výkonu jejich pravomocí, pokud jde o kontrolu provádění rozpočtu EU, plní EÚD zásadní úlohu při prosazování finančně stabilní a zodpovědné Unie.

Stejně jako všechny ostatní orgány, instituce a subjekty financované z rozpočtu EU podléhá i EÚD postupu udílení absolutoria. Každý rok Evropský parlament a Rada prověřují roční účetní závěrku EÚD a jeho činnosti v daném rozpočtovém roce spolu se zprávou nezávislého auditora a provádějí obvyklý postup udílení absolutoria. Výbor CONT zve generálního tajemníka EÚD na veřejné slyšení o udělení absolutoria, aby si s ním vyměnil názory a vyslechl si odpovědi na otázky svých členů.

Související odkazy

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu