Yes
No

​Zprávy externího auditora o účetní závěrce Evropského účetního dvora

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, který svěřuje Účetnímu dvoru odpovědnost za kontrolu všech příjmů a výdajů Unie, jakož i ustanovení článku 319 téže Smlouvy týkající se udílení absolutoria, jsou příjmové a výdajové účty Účetního dvora každoročně, a to od uzávěrky rozpočtového roku 1987, ověřovány nezávislým auditorem.

Zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce Evropského účetního dvora za rozpočtové roky 1987–1991 se zasílaly pouze předsedovi výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.

Na základě rozhodnutí přijatého členy Účetního dvora na jejich zasedání dne 8. července 1993 se zprávy nezávislého auditora počínaje rozpočtovým rokem 1992 zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Od vydání finančního nařízení z roku 2018 se v Úředním věstníku zveřejňuje pouze konsolidovaná účetní závěrka. Účetní dvůr však svou roční účetní závěrku zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Související odkazy