No
No

Evropský účetní dvůr (EÚD) daruje neziskovým organizacím, místním komunitním centrům a školám registrovaným v zemích EU stolní počítače, laptopy, obrazovky, tiskárny a další informačnětechnologické vybavení, které již nepoužívá.

EÚD vyzývá subjekty, které mají o toto vybavení zájem, aby si podaly žádost o vyřazené vybavení v souladu s pravidly pro poskytování darů uvedenými v této výzvě.

Účetní dvůr rozhoduje o darování vyřazeného informačnětechnologického vybavení na základě vlastního úsudku a případ od případu. Ze všech stolních počítačů i laptopů budou z důvodu zachování důvěrnosti informací a licenčních práv předtím, než budou darovány, smazána všechna data a software.

Jak si podat žádost?

 1. Je nutné na internetu vyplnit formulář žádosti (viz odkazy níže). Vyplněný formulář žádosti s motivačním dopisem s hlavičkou organizace, jež o vyřazené vybavení IT žádá, by měl být poštou zaslán na adresu: Evropský účetní dvůr – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucemburk – LUCEMBURSKO.
 2. Upozorňujeme, že budou přijaty pouze žádosti a motivační dopisy v angličtině nebo francouzštině. Motivační dopis musí obsahovat podrobné odůvodnění účelu žádosti.
 3. Žádosti musí být podepsány.

Kritéria způsobilosti


 • Žadatel se považuje za způsobilého, pokud jde o neziskovou organizaci činnou v sociální či vzdělávací oblasti, místní komunitní centrum nebo veřejné či soukromé neziskové vzdělávací zařízení, např. školu. Politické strany nejsou pro grant způsobilé.
 • Žádosti jménem fyzických osob nebudou přijaty. Účetní dvůr si vyhrazuje plné právo posoudit, zda žadatelé tyto podmínky splňují, a může jakoukoliv žádost zamítnout.
 • Škola musí mít akreditaci od příslušných místních orgánů. Doklad o akreditaci (např. registrace u ministerstva školství, uvedení v úředním věstníku vlády) musí tedy být přiložen k žádosti. Neziskové organizace musí prokázat, že jsou registrovány v členském státě EU (např. doložením svého právního statusu, své registrace jako neziskové organizace atd.)

Způsobilým žádostem bude vyhověno podle pořadí, v jakém budou obdrženy. V případě, že žádné vybavení nebude k dispozici, bude škola či instituce informována, že žádost bude vyřízena, jakmile bude informačnětechnologické vybavení k dispozici.

Úspěšní žadatelé

Úspěšní žadatelé budou plně odpovědní za organizaci dopravy a úhradu nákladů na dopravu vybavení IT z prostor EÚD na Kirchbergu v Lucemburku do konečného místa určení, případně za odběr vybavení IT z prostor EÚD na Kirchbergu v Lucemburku, a to do dvou měsíců od obdržení potvrzujícího dopisu od Účetního dvora. EÚD nemá k dispozici zdroje, které by mu umožnily toto vybavení připravit a odeslat.

V případě, že vybavení bude vyzvedávat třetí strana, žadatel by měl EÚD o této skutečnosti informovat a poskytnout jméno a identifikační údaje osoby, která vybavení vyzvedne, a uvést datum a čas, kdy se tak stane. Vybavení bude vydáno pouze proti podpisu a po ověření všech dokumentů.

Při přijetí vybavení budou úspěšní žadatelé vyzváni, aby podepsali dopis, v němž bude mimo jiné uvedeno, že žadatelé:

 • musí EÚD přiznat právo navštívit projekt, pro nějž bylo vybavení IT darováno;
 • musí přiznat EÚD právo zveřejnit údaje o daru a identitě a místě sídla příjemce na internetové stránce EÚD;
 • musí předem souhlasit s tím, že EÚD jim k darovanému vybavení neposkytne žádnou podporu ani záruky;
 • se musí předem zavázat k úhradě případných daní či cel splatných při dovozu vybavení IT do cílové země;
 • sami zajistí organizaci dopravy a úhradu všech nákladů dopravy z Lucemburku do konečného místa určení informačnětechnologického vybavení;
 • zajistí, aby na konci své životnost​i bylo vybavení zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Související odkazy